Προκήρυξη «Ε.Ε.Λ. ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147)) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ

Με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Ε.Ε.Λ. ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ»

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας ( Δ.Ε.Υ.Α.Χ) ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

  • την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
  • «Ε.Ε.Λ. ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ»
  • Εκτιμώμενης αξίας 7.711.382,11 Ευρώ
  • (χωρίς Φ.Π.Α.),

(CPV: 45232421-9)

 

Η με αρ. 2019/S 157-386563 Προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα 16/8/2019.

Ο Προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε[i] 7.711.382,11 Ευρώ και αναλύεται σε :

Κατ’ Αποκοπή Δαπάνη Εργασιών  5.917.821,80 Ευρώ

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)  1.065.207,92 Ευρώ

Απρόβλεπτα[ii] (ποσοστού 9% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 628.472,67 Ευρώ, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3. (α)  του ν. 4412/2016.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης[iii] στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, με τον συστημικό αριθμό 84094 καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (http://deyax.dimoschalkideon.gr)

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών[iv] ορίζεται η 08/10/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 14/10/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 27/09/2019,  η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 02/10/2019.

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της  Διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 3 της Διακήρυξης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών[v]   που δραστηριοποιούνται σε έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ [vi] και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 154.228,00 ευρώ

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 09/09/2020 άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών-Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με Συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής (Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5003401)

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, ύψους έως δέκα τοις εκατό (10%) του συμβατικού ποσού (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) για δαπάνες πρώτων εγκαταστάσεων, μελέτες, έξοδα εκκίνησης του έργου και προσκομίσεις εξοπλισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 150 του Ν. 4412/2016. Για την   εγγύηση προκαταβολής ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 302 παρ. 1δ του Ν. 4412/2016.

Δεν προβλέπεται  η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή (Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ ).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες  από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης[vii] συμπεριλαμβανομένης της 12μηνης λειτουργίας από τον ανάδοχο.

Κατεβάστε τα τεύχη πατώντας εδώ, τα σχέδια εδώεδώτα σχέδια αντλιοστασίων σε dwn πατώντας εδώ

ΧΑΛΚΙΔΑ , 16/08/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ/Σ Δ.Ε.Υ.Α.Χ

ΜΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

[i]     Σε περίπτωση που περιλαμβάνονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης, διαμορφώνεται αναλόγως η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (προϋπολογισμός δημοπράτησης) και το παρόν άρθρο (πρβ. άρθρα 6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α’ του ν. 4412/2016).

[ii]    Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του 15% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 156 ν. 4412/2016.

[iii]     Πρβλ. άρθρο 67 του ν. 4412/2016.

[iv]    Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016, λαμβανομένης υπόψιν της διάρκειας της διαβούλευσης του άρθρου 20Α της παρούσας.

[v]     Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ.

[vi]    Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας (αναφέρεται η κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 76 ν. 4412/2016).

[vii]   Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των εργασιών (άρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016).

Σχετικά Άρθρα

3 Ιαν

Ενημερώνουμε τους καταναλωτές, ότι θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης, σήμερα Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2020 από τις 9:00 ως τη 13:00, λόγω έκτακτης βλάβης στον αγωγό ύδρευσης στην περιοχή του Βατώντα. Οι περιοχές, που θα επηρεαστούν από τις εργασίες της Δ.Ε.Υ.Α.Χ είναι η περιοχή του Βατώντα και της Φανερωμένης στη Νέα Αρτάκη.

16 Φεβ

O Πρόεδρος Δ.Σ../Δ.Ε.Υ.Α.Χ. προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή οικοδομικών υλικών, αδρανών υλικών, ασφαλτομίγματος και χρωμάτων για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., οικονομικού έτους 2016 και με  κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Η διεξαγωγή της δημοπρασίας, η αποσφράγιση των προσφορών και η ανακήρυξη του μειοδότη θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις […]