Τελευταία Άρθρα - Ανακοινώσεις

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών στην περιοχή Πανόραμα της Δ.Ε.Ληλαντίων,  σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση [ΑΔΑΜ: 22REQ011271003].    Η προσφορά  σας να σταλεί σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης ή στο e–mail gprom@deyax.gr, το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από  τις 23-09-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. […]
Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια αγωγού πολυαιθυλενίου HDPE ονομαστικής διαμέτρου DN63 – ονομαστικής πίεσης PN16 συνολικού μήκους 600m (σε στροφεία των 100m) και πέντε (5) συνδέσμων αγκυρώσεως με φλάντζα ενδεικτικού τύπου AVK ονομαστικής διαμέτρου Φ63, σύμφωνα  με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση [ΑΔΑΜ: 22REQ011271406]. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από […]

Επικοινωνία

[recaptcha]

ΔΕΥΑΧ

Νεοφύτου 69
34100 Χαλκίδα

2221029995, 2221020440, 2221022306

2221086758

info@deyax.gr

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP