Τελευταία Άρθρα - Ανακοινώσεις

Αγαπητοί Καταναλωτές της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., Σας ενημερώνουμε ότι, η εκ του νόμου 4412/2016 διαγωνιστική διαδικασία μας υποχρέωσε στην αλλαγή Παρόχου Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και ίσως να υπάρξουν πρόσκαιρα προβλήματα στην παράδοση των λογαριασμών ύδρευσης και αποχέτευσης. Σας καλούμε λοιπόν, εφόσον δεν έχετε λάβει τον λογαριασμό της τρέχουσας περιόδου ή έχετε λάβει εσφαλμένο λογ/σμό ή έχετε διαπιστώσει κάποια […]
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) διακηρύσσει, συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την “Προμήθεια λιπαντικών”, με προϋπολογισμό ποσού σαράντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα δύο ευρώ (44.832,00€) χωρίς το ΦΠΑ, διάρκειας δύο (2) ετών, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση τιμής. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία […]

Επικοινωνία

[recaptcha]

ΔΕΥΑΧ

Νεοφύτου 69
34100 Χαλκίδα

2221029995, 2221020440, 2221022306

2221086758

info@deyax.gr