Ταυτότητα

Με την υπ’αριθμ.18031/1033/7.5.11 απόφαση της Γενικής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 1520/27.6.11), συστάθηκε η νέα ενιαία Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης, η οποία περιλαμβάνει τα διοικητικά όρια του νέου Καλλικρατικού Δήμου Χαλκιδέων.

Σκοπός της ΔΕΥΑΧ είναι η παροχή πόσιμου ύδατος στους δημότες αλλά και η διαχείριση (συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία) των ακαθάρτων υδάτων όλων των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Χαλκιδέων. Ευθύνη της επιχείρησης αποτελεί και η διευθέτηση της όδευσης των ομβρίων υδάτων όλων των οικισμών, καθώς και οι επιμέρους αρμοδιότητες (λειτουργίας, επίβλεψης, κατασκευής κ.α.) που κατά καιρούς αναλαμβάνει, βάσει προγραμματικών συμβάσεων με άλλους φορείς .

Η ΔΕΥΑΧ παρέχει στο πολίτη της Χαλκίδας στη μεγαλύτερη έκταση του Δήμου, νερό πολύ καλής ποιότητας και ποσότητας, μέσα από ένα δίκτυο ύδρευσης που ικανοποιεί 100% τις ανάγκες των δημοτών .Νέα έργα βελτίωσης υδροληψιών σε ποσοτική διάθεση του νερού είναι σε εξέλιξη, ειδικά σε οικισμούς του Καλλικρατικού Δήμου με βασική προτεραιότητα το σχεδιασμό, τη μελέτη και τη κάλυψη όλων των μελλοντικών αναγκών της πόλης.

Το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων (οικιακά λύματα) σήμερα καλύπτει τουλάχιστον το 75% της έκτασης των πόλεων της Χαλκίδας και της Ν.Αρτάκης με προοπτική επέκτασης και στις άλλες Δημοτικές Ενότητες . Λόγω του ανάγλυφου της περιοχής έχουν κατασκευασθεί πλέον των 30 αντλιοστασίων ακαθάρτων, που κατευθύνουν σταδιακά τα λύματα για την επεξεργασία τους στη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων με την ονομασία Κέντρο Λυμάτων Χαλκίδας (Κ.Λ.Χ.) και στον Βιολογικό Καθαρισμό της Νέας Αρτάκης (ΒΙΟΚΑ).

Όλες οι δραστηριότητες της ΔΕΥΑΧ και ιδιαίτερα αυτές που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των πολιτών, τελούν υπό διαπιστευμένες διαδικασίες. Αρχή της επιχείρησης αποτελεί η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και η εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στην ΔΕΥΑΧ κατά το πρότυπο ISO 9001:2008, θεωρούμε ότι εξυπηρετεί αυτή την αρχή.

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP