Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Σκοπός του συστήματος διαχείρισης ποιότητας είναι να περιγράψει το σύστημα λειτουργίας και διοίκησης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας, δηλαδή το σύνολο των διεργασιών, διαδικασιών και ενεργειών που εξασφαλίζουν την επίτευξη των στόχων της Επιχείρησης.

Το σύστημα διαχείρισης της Ποιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. εφαρμόζεται σε όλες τις λειτουργίες και διεργασίες της Επιχείρησης, που έχουν σχέση με την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης και ακολουθείται από όλα τα τμήματά της.

Η τήρηση όλων των οδηγιών που καθορίζονται από το σύστημα είναι υποχρεωτική από το προσωπικό της Επιχείρησης.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Επιχείρησης ΔΕΥΑΧ αφορά στην: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ»

Ειδικότερα, καλύπτει:

 • την εξυπηρέτηση των πελατών δημοτών της επιχείρησης, η οποία αφορά σε νέες συνδέσεις με το δίκτυο ύδρευσης και αποχ/σης και σε τροποποιήσεις των υφισταμένων συνδέσεων,
 • στην συντήρηση αλλά και επέκταση του δικτύου ύδρευσης και αποχ/σης
 • στην αντιμετώπιση βλαβών &
 • στις διαδικασίες συγχρηματοδοτούμενων έργων (διαχειριστική επάρκεια τύπου Α & Β).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001 : 2008 και για το σκοπό αυτό:

 • τεκμηριώνει τις διεργασίες και τις διαδικασίες που αποτελούν το Σύστημα
 • καθορίζει τις μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου οι διεργασίες και οι διαδικασίες του συστήματος να λειτουργήσουν αποτελεσματικά
 • καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι διεργασίες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους
 • εξασφαλίζει τις κατάλληλες πληροφορίες προκειμένου να μπορεί να παρακολουθεί τις διεργασίες
 • πραγματοποιεί μετρήσεις στις διεργασίες και τις αναλύει, προκειμένου να επιτύχει τους προδιαγεγραμμένους στόχους και να επιτύχει βελτίωση.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η Διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. έχει δεσμευθεί έναντι των πελατών της, θεωρώντας την ικανοποίησή τους πρωταρχικό μέλημα. Η όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτησή τους, θεωρείται από την Επιχείρηση, ο πρώτιστος σκοπός της.

Επενδύοντας σε κόπο και σε χρόνο των εργαζομένων, αλλά και των συνεργατών της, η Επιχείρηση θεωρεί ότι μπορεί να προσφέρει πραγματικά σε όσους συνεργάζονται με αυτή. Η Επιχείρηση, στο πλαίσιο του αντικειμένου των εργασιών της, συμμορφώνεται πλήρως με τις νομοθετικές απαιτήσεις.

Ο στόχος της Επιχείρησης, είναι η πλήρης ικανοποίηση του πελάτη της, χρησιμοποιώντας μια φιλοσοφία που ικανοποιεί τις ανάγκες και τις προσδοκίες της, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον της σε θέματα Ποιότητας.

Η Επιχείρηση εξασφαλίζει τις προαναφερόμενες απαιτήσεις, μέσα από την Οργάνωση της σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001 : 2008, στηριζόμενη:

 • στο ικανό και πλήρως εξειδικευμένο προσωπικό της
 • στη συνεχή εκπαίδευση των στελεχών της
 • στην αξιολόγηση των προμηθευτών της
 • στην επένδυση με στόχο τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της
 • στη συνεχή ενημέρωση για θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες της

Οι στόχοι της Επιχείρησης, διατυπώνονται στην Πολιτική Ποιότητας και γνωστοποιούνται στο προσωπικό της Επιχείρησης μέσω της Εσωτερικής ενημέρωσης και της Εκπαίδευσης, ενώ επανεξετάζονται συνολικά και επί των αποτελεσμάτων τους, μέσω των ανασκοπήσεων από τη Διοίκηση οι οποίες γίνονται τακτικά με σκοπό την πληροφόρηση και ενημέρωση του προσωπικού.

ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ., θεωρεί ως το πλέον σημαντικό κεφάλαιο γι’ αυτήν το Πελάτη της, γι’ αυτό και η λειτουργία της είναι πελατοκεντρική. Οι ανάγκες των πελατών, οι επιθυμίες τους, οι προσδοκίες τους, αλλά και οι απαιτήσεις τους, προσδιορίζονται από την Επιχείρηση πάντοτε με το σκεπτικό της πλήρους εξυπηρέτησής τους.

Κάθε εμπειρία που αποκτά η ΔΕΥΑΧ, μέσω των πελατών, εντάσσεται στο υφιστάμενο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών.

Για το σκοπό αυτό, η Επιχείρηση έχει αναπτύξει μια σειρά από διεργασίες και διαδικασίες, που εξασφαλίζουν την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες της και καλύπτουν τις απαιτήσεις ποιότητας, όπως αυτές έχουν τεθεί από την Επιχείρηση, σε συνδυασμό πάντα με όλες τις νομοθετικές ρυθμίσεις.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Δημοτική Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας, θεωρεί στρατηγικής σημασίας την Ποιότητα. Μόνο με βάση αυτή, μπορεί να εξασφαλιστεί η ποιοτική λειτουργία των καθημερινών εργασιών μας και η διαρκής προσφορά των υπηρεσιών μας προς τους κατοίκους του Δήμου Χαλκίδας.

Οι προσπάθειες της ΔΕΥΑΧ εστιάζονται πάντα στην κάλυψη των αναγκών και των επιθυμιών κατοίκων της περιοχής μας, στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Η κριτική του προσωπικού, των συνεργατών και των κατοίκων που λαμβάνουν τις υπηρεσίες μας, αναφορικά με την ποιότητα των υπηρεσιών μας, είναι πάντοτε επιθυμητή και ευπρόσδεκτη και μόνο με βάση αυτή η ΔΕΥΑΧ θα μπορέσει να πετύχει την διαρκή βελτίωση της ποιότητας, των παραγόμενων υπηρεσιών της και να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει.

Προσπαθούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε είδους βελτίωση, έτσι ώστε να αποφύγουμε την επανάληψη λαθών. Αναγνωρίζουμε ότι η ικανοποίηση του πελάτη μπορεί να επιτευχθεί μόνο με μια συνεχή προσπάθεια για βελτίωση. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία καθορίζει συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους και αντίστοιχους δείκτες επιτυχίας, οι οποίοι μετρώνται και παρακολουθούνται διαρκώς, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος και μετρήσιμη η βελτίωση.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας μεταξύ του προσωπικού της ΔΕΥΑΧ αποτελεί τον βασικό άξονα της πολιτικής μας και πρέπει να ακολουθείται και να στηρίζεται από όλο το προσωπικό και τους συνεργάτες μας.

Είναι, τέλος, στόχος μας, η εξασφάλιση στο προσωπικό όλων των αναγκαίων υλικοτεχνικών υποδομών, ώστε να μπορούν να βελτιστοποιούν τις καθημερινές τους δραστηριότητες, με τέτοιο τρόπο που να συντελούν στην βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP