Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

15 Ιούν
Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ανταλλακτικών οίκου FLYGT για τις ανάγκες συντήρησης και επισκευής των εγκαταστάσεων των Βιολογικών Καθαρισμών Χαλκίδας και Νέας Αρτάκης καθώς και για το Ταχυδιυλιστήριο Αυλίδας, σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 […]
11 Ιούν
Για παροχή διευκρινήσεων πατήστε εδώ Δείτε την πρόσκληση του διαγωνισμού πατώντας εδώ
4 Ιούν
Η Πρόεδρος του Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ανακοινώνει ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια Χημικών Υλικών για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.», είναι η 14 Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30. Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, είναι η Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00. Δείτε όλα τα […]
31 Μαΐ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κατάθεση δειγμάτων και με σφραγισμένες προσφορές, για την «Προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης», με προϋπολογισμό ποσού τριάντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα ευρώ (34.860,00 €) χωρίς τον Φ.Π.Α, και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, ανά είδος, […]
31 Μαΐ
Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια δεξαμενών και παρελκομένων αυτών, σύμφωνα  με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Επισημαίνεται ότι τα έξοδα μεταφοράς της ως άνω προμήθειας στον χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία βαρύνουν τον Προμηθευτή. Κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών. Στην προσφορά θα αναγράφεται ο […]
31 Μαΐ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ», με προϋπολογισμό ποσού είκοσι εννέα χιλιάδων τετρακοσίων δέκα ευρώ (29.410,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α, και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της […]
28 Μαΐ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας ( Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών», με προϋπολογισμό ποσού εκατόν εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (170.000,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α., με δικαίωμα προαίρεσης ποσοστού μέχρι 15% των αρχικών ποσοτήτων και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο […]
27 Μαΐ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την Προμήθεια Χημικών Υλικών για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., με προϋπολογισμό ποσού διακοσίων τριάντα χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (230.250,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α, με δικαίωμα προαίρεσης 30% επί των ποσοτήτων της με αρ. 21/2020 μελέτης, και με κριτήριο ανάθεσης της […]
27 Μαΐ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας ( Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) διακηρύσσει, συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την «Προμήθεια οχημάτων», με προϋπολογισμό ποσού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α, και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τη Διακήρυξη και τις τεχνικές […]
25 Μαΐ
Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την κατασκευή μιας πόρτας και προστατευτικών καλυμμάτων ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές κλοπές στον οικίσκο του αντλιοστασίου ύδρευσης «Δούνα», σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Σε εφαρμογή της  παρ. 9  του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 με την οποία προστέθηκε η παρ. 11 στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 δεν απαιτείται […]
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP