Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

19 Ιούλ
Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών για την ετήσια συντήρηση – αναγόμωση και υδραυλική δοκιμή των πυροσβεστήρων που είναι εγκατεστημένοι στα τμήματα της ΔΕΥΑΧ καθώς και των οχημάτων αλλά και την τυχόν προμήθεια πυροσβεστήρων που κρίνονται απαραίτητοι να αντικατασταθούν όπου η διάρκεια των υφιστάμενων έχει λήξει, σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. […]
19 Ιούλ
Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την επισκευή της αντλίας λυμάτων της εταιρίας KSB TESMA, ισχύος 3,15KW, KRTF 100-205/24 και σειριακό αριθμό S/N : 500078/7 του αντλιοστασίου «E» , λόγω βλάβης που παρουσίασε και μη λειτουργίας της, σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Σε εφαρμογή της  παρ. 9  του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 με την […]
15 Ιούλ
Για την επέκταση του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων επί της οδού Ωρίωνος Δ.Ε. Χαλκίδας του Δήμου Χαλκιδέων σύμφωνα και με τα συνημμένα (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμός, Προμέτρηση, Τιμολόγιο, Αντιστίχιση με ΕΤΕΠ, ΕΣΥ) Το αντικείμενο της παρούσας είναι η επέκταση του δικτύου αποχέτευσης Ομβρίων με αγωγό διαμέτρου Φ/250, μήκους 85,00 μέτρων επί της οδού Ωρίωνος, από την οδό […]
14 Ιούλ
Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών για την προληπτική Ετήσια Συντήρηση όπως προβλέπεται, στους Υποσταθμούς Μέσης Τάσης και Μετασχηματιστές Ισχύος  της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και αναλύεται στη συνημμένη με αρ. 16/2021 μελέτη και για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 […]
14 Ιούλ
Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή γενικών υπηρεσιών για τη συντήρηση των κλιματιστικών συστημάτων (αυτόνομων και κεντρικών) σε όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις  της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., καθώς και τη συντήρηση των συστημάτων Αερισμού και Καπναερίων, σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Σε εφαρμογή της  παρ. 9  του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 με την οποία προστέθηκε […]
14 Ιούλ
Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την κατασκευή τριών (3) μεταλλικών προστατευτικών κυτίων ώστε να τοποθετηθούν μέσα σε αυτά οι πίνακες μεταγωγής των Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) που πρόκειται να προμηθευτούμε για την λειτουργία (σε περίπτωση διακοπής ρεύματος) των αντλητικών συγκροτημάτων και λοιπών κατασκευών, σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των […]
14 Ιούλ
Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή γενικών υπηρεσιών για τον καθαρισμό με εμφύσηση αέρος υπό πίεση εντός των φιλτροσωλήνων των γεωτρήσεων Γ4 και Γ6 Ούγγρων, σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, […]
12 Ιούλ
Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια υλικών για επισκευές βλαβών και συντήρηση του δικτύου ύδρευσης Χαλκίδας, σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε […]
12 Ιούλ
Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια υλικών για επισκευές βλαβών και συντήρηση του δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Ν.Αρτάκης & Αυλίδας, σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, […]
30 Ιούν
Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια αντλιών για τις ανάγκες του Διυλιστηρίου Αυλίδας καθώς και του Κέντρου Λυμάτων Χαλκίδας, σύμφωνα  με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Επισημαίνεται ότι τα έξοδα μεταφοράς της ως άνω προμήθειας στον χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία βαρύνουν τον Προμηθευτή. Κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής για […]
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP