Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

30 Αυγ
Για τις συνδέσεις των ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της Δ.Ε. Ληλαντίων του Δήμου Χαλκιδέων έτους 2021, σύμφωνα και με τα συνημμένα (Τεχνική Έκθεση, Προϋπολογισμό, Προμέτρηση, Τιμολόγιο, Αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ, ΕΣΥ), απαιτείται να κατασκευασθούν: α) Πλήρης κατασκευή 40 συνδέσεων ακινήτων με σωλήνες Φ160/Σ41 ή Φ160/HDPE συνολικού μήκους 250μ. β) Κατασκευή-τοποθέτηση 40 φρεατίων ελέγχου και […]
30 Αυγ
Σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 133/14 Ιουλίου 2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΧ (ΑΔΑ: Ψ1Η2ΟΕΚΜ-7ΛΘ), σας καλούμε να καταθέσετε προσφορά για το έργο “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ”. Το έργο περιλαμβάνει την επέκταση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις οδούς Αρτάκης, Μπουμπουλίνας και Θράκης στην περιοχή της Δ.Ε. Ν. Αρτάκης του Δήμου Χαλκιδέων σύμφωνα και […]
5 Αυγ
Η Δ.Ε.Υ.Α.ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια υλικών τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από το τμήμα Η/Μ Λαμψάκου, σύμφωνα  με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Επισημαίνεται ότι τα έξοδα μεταφοράς της ως άνω προμήθειας στον χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία βαρύνουν τον Προμηθευτή. Κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών. […]
5 Αυγ
Η Δ.Ε.Υ.Α.ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ανταλλακτικών για τις ανάγκες του Κέντρου Λυμάτων Χαλκίδας, σύμφωνα  με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Επισημαίνεται ότι τα έξοδα μεταφοράς της ως άνω προμήθειας στον χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία βαρύνουν τον Προμηθευτή. Κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών. Προς απόδειξη […]
5 Αυγ
Η Δ.Ε.Υ.Α.ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια 6.000 μασκών προσώπου μιας χρήσης,  σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Σε εφαρμογή της  παρ. 9  του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 με την οποία προστέθηκε η παρ. 11 στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 δεν απαιτείται να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά, τα δικαιολογητικά περί μη […]
5 Αυγ
Η Δ.Ε.Υ.Α.ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια έξι ανταλλακτικών σετ ηλεκτρικών καλωδίων τροφοδοσίας για αντλία Grundfos AP για τις ανάγκες των συνεργείων ύδρευσης, σύμφωνα  με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Επισημαίνεται ότι τα έξοδα μεταφοράς της ως άνω προμήθειας στον χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία βαρύνουν τον Προμηθευτή. Κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η συμφερότερη προσφορά βάσει […]
5 Αυγ
Η Δ.Ε.Υ.Α.ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια προμήθεια ενός (1) ρυθμιστή στροφών για τις ανάγκες του Κέντρου Λυμάτων Χαλκίδας, σύμφωνα  με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Επισημαίνεται ότι τα έξοδα μεταφοράς της ως άνω προμήθειας στον χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία βαρύνουν τον Προμηθευτή. Κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής. Προς απόδειξη της […]
5 Αυγ
Η Δ.Ε.Υ.Α.ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την Παροχή Υπηρεσίας για την κοπή και απομάκρυνση της χαμηλής και θαμνώδους βλάστησης στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΧ με σκοπό την προστασία αυτών από πιθανή πυρκαγιά που δύναται να προκληθεί, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, σύμφωνα  με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής. Προς απόδειξη […]
5 Αυγ
Η Δ.Ε.Υ.Α.ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια δύο αισθητήρων ροής (ενδεικτικό μοντέλο: GF Flow Sen PP TI LoFlow 5-8” 3-2536-P1) για τις ανάγκες του Διυλιστηρίου Αυλίδας, σύμφωνα  με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Επισημαίνεται ότι τα έξοδα μεταφοράς της ως άνω προμήθειας στον χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία βαρύνουν τον Προμηθευτή. Κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η […]
5 Αυγ
Η Δ.Ε.Υ.Α.ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή γενικών υπηρεσιών για την προληπτική συντήρηση του συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου  της ποιότητας του νερού της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.,  σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Σε εφαρμογή της  παρ. 9  του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 με την οποία προστέθηκε η παρ. 11 στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 δεν απαιτείται […]
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP