Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

26 Οκτ
Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια υλικών Α’ βοηθειών για το Κέντρο Λυμάτων Χαλκίδας, σύμφωνα  με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση [ΑΔΑΜ: 22REQ011490070]. Επισημαίνεται ότι τα έξοδα μεταφοράς της ως άνω προμήθειας στον χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία βαρύνουν τον Προμηθευτή. Σε εφαρμογή της  παρ. 9  του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 με την […]
26 Οκτ
Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την επισκευή και στεγανοποίηση της στέγης του κτιρίου γραφείων στο Κέντρο Λυμάτων Χαλκίδας, σύμφωνα  με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση [ΑΔΑΜ: 22REQ011489526]. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, […]
26 Οκτ
Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια μυοκτόνων και εντομοκτόνων για τους περιφραγμένους και απομονωμένους χώρους στις εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., σύμφωνα  με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση [ΑΔΑΜ: 22REQ011489831]. Επισημαίνεται ότι τα έξοδα μεταφοράς της ως άνω προμήθειας στον χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία βαρύνουν τον Προμηθευτή. Προς απόδειξη της μη […]
20 Σεπ
Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών στην περιοχή Πανόραμα της Δ.Ε.Ληλαντίων,  σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση [ΑΔΑΜ: 22REQ011271003].    Η προσφορά  σας να σταλεί σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης ή στο e–mail gprom@deyax.gr, το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από  τις 23-09-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. […]
20 Σεπ
Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια αγωγού πολυαιθυλενίου HDPE ονομαστικής διαμέτρου DN63 – ονομαστικής πίεσης PN16 συνολικού μήκους 600m (σε στροφεία των 100m) και πέντε (5) συνδέσμων αγκυρώσεως με φλάντζα ενδεικτικού τύπου AVK ονομαστικής διαμέτρου Φ63, σύμφωνα  με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση [ΑΔΑΜ: 22REQ011271406]. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από […]
20 Σεπ
Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια μίας δεξαμενής πολυαιθυλενίου, χωρητικότητας 25m3, απαραίτητης για να υδροδοτηθούν οικίες στον οικισμό Πανόραμα της Δ.Ε. Ληλαντίων, σύμφωνα  με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση [ΑΔΑΜ: 22REQ011271271]. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, […]
9 Σεπ
Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια φίλτρων διήθησης του νερού και συγκράτησης στερεών φυσιγγίων καθώς και του πληρωτικού υλικού αυτών (φύσιγγες πολυπροπυλενίου), σύμφωνα  με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση [ΑΔΑΜ: 22REQ011221765]. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, […]
7 Σεπ
Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για ένα (1) έτος,  σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, μαζί με την προσφορά θα σταλούν τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Απόσπασμα ποινικού […]
6 Σεπ
Η ΔΕΥΑ Χαλκίδας, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Masterplan) ΔΕΥΑ Χαλκίδας» με προϋπολογισμό 61.292,70 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. Η μελέτη έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών με ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 μέσω του […]
2 Σεπ
Η ΔΕΥΑ Χαλκίδας, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης «Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού ΔΕΥΑ Χαλκίδας» με προϋπολογισμό 61.727,40 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. Η μελέτη χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών με ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 μέσω του Προγράμματος Δημοσίων […]
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP