Ανακοινώσεις

20 Σεπ
Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών στην περιοχή Πανόραμα της Δ.Ε.Ληλαντίων,  σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση [ΑΔΑΜ: 22REQ011271003].    Η προσφορά  σας να σταλεί σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης ή στο e–mail gprom@deyax.gr, το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από  τις 23-09-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. […]
20 Σεπ
Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια αγωγού πολυαιθυλενίου HDPE ονομαστικής διαμέτρου DN63 – ονομαστικής πίεσης PN16 συνολικού μήκους 600m (σε στροφεία των 100m) και πέντε (5) συνδέσμων αγκυρώσεως με φλάντζα ενδεικτικού τύπου AVK ονομαστικής διαμέτρου Φ63, σύμφωνα  με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση [ΑΔΑΜ: 22REQ011271406]. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από […]
20 Σεπ
Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια μίας δεξαμενής πολυαιθυλενίου, χωρητικότητας 25m3, απαραίτητης για να υδροδοτηθούν οικίες στον οικισμό Πανόραμα της Δ.Ε. Ληλαντίων, σύμφωνα  με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση [ΑΔΑΜ: 22REQ011271271]. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, […]
14 Σεπ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), ενημερώνει τους πολίτες ότι λόγω έκτακτης βλάβης στον αγωγό του δικτύου ύδρευσης στην συμβολή των οδών Βώκου & Αβάντων, θα γίνει  διακοπή νερού διάρκειας περίπου 3 ωρών (9:00 – 12:00). Η διακοπή νερού θα επηρεάσει τμήμα της οδού Αβάντων, της οδού Βώκου, της Γκορτζή, τμήμα της οδού […]
9 Σεπ
Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια φίλτρων διήθησης του νερού και συγκράτησης στερεών φυσιγγίων καθώς και του πληρωτικού υλικού αυτών (φύσιγγες πολυπροπυλενίου), σύμφωνα  με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση [ΑΔΑΜ: 22REQ011221765]. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, […]
8 Σεπ
Γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, την Τρίτη 13/09/2022 και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (4ος όροφος), Νεοφύτου 69 – Χαλκίδα, θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή που έχει […]
8 Σεπ
Γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, την Τρίτη 13/09/2022 και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (4ος όροφος), Νεοφύτου 69 – Χαλκίδα, θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή που έχει […]
8 Σεπ
Γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, την Τρίτη 13/09/2022 και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (4ος όροφος), Νεοφύτου 69 – Χαλκίδα, θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή που έχει […]
7 Σεπ
Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για ένα (1) έτος,  σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, μαζί με την προσφορά θα σταλούν τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Απόσπασμα ποινικού […]
6 Σεπ
Η ΔΕΥΑ Χαλκίδας, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Masterplan) ΔΕΥΑ Χαλκίδας» με προϋπολογισμό 61.292,70 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. Η μελέτη έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών με ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 μέσω του […]
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP