Ανακοινώσεις

24 Ιούν
Για την επέκταση του δικτύου ύδρευσης στην οδό Προέδρου Αγιαννίτη στη Τ.Κ. Μύτικα της Δ.Ε. Ληλαντίων του Δήμου Χαλκιδέων σύμφωνα και με τα συνημμένα (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμός, Προμέτρηση, Τιμολόγιο, ΕΤΕΠ, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. & ΕΣΥ), απαιτείται η: Επέκταση δικτύου ύδρευσης συνολικού μήκους 500μ.  DN 90 mm/PN 16 atm από πολυαιθυλένιο. Στη μελέτη περιλαμβάνεται η πλήρης […]
15 Ιούν
Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ανταλλακτικών οίκου FLYGT για τις ανάγκες συντήρησης και επισκευής των εγκαταστάσεων των Βιολογικών Καθαρισμών Χαλκίδας και Νέας Αρτάκης καθώς και για το Ταχυδιυλιστήριο Αυλίδας, σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 […]
14 Ιούν
Ενημερώνουμε τους καταναλωτές, ότι λόγω έκτακτης βλάβης τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης, έχει διακοπεί η υδροδότηση στο κέντρο της Χαλκίδας έως την περιοχή «Κουρέντι». Υπολογίζεται ότι ως τις 12.00 μ.μ. θα έχει αποκατασταθεί η υδροδότηση.   ΕΚ ΤΗΣ ΔΕΥΑΧ
11 Ιούν
Για παροχή διευκρινήσεων πατήστε εδώ Δείτε την πρόσκληση του διαγωνισμού πατώντας εδώ
11 Ιούν
Ενημερώνουμε τους καταναλωτές, ότι λόγω έκτακτης βλάβης τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης έχει διακοπεί η υδροδότηση σε κάποιες περιοχές της Κανήθου και της Χαλκίδας. Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, χρησιμοποιώντας το σύνολο των αποθεμάτων της και τροφοδοτώντας εναλλακτικά τις περιοχές, προκειμένου να συμπτύξει, όσο είναι δυνατόν, τη χρονική ζώνη διακοπής υδροδότησης.   ΕΚ ΤΗΣ ΔΕΥΑΧ
8 Ιούν
Λόγω εκτεταμένων βλαβών στο δίκτυο της ΔΕΗ στην περιοχή Παραλίμνης συνέπεια της καταιγίδας της 7ης Ιουνίου, προκλήθηκε διακοπή ηλεκτροδότησης στο υδραγωγείο Παραλίμνης. Εξ’ αιτίας αυτής της διαταραχής, σας ενημερώνουμε ότι στις περιοχές Δεξαμενής & Κουρέντι Χαλκίδας, το νερό για σύντομο χρονικό διάστημα τις πρωινές ώρες σήμερα, ενδέχεται να έχει παροδικά αυξημένη θολότητα. Συνίσταται η ελεύθερη […]
4 Ιούν
Η Πρόεδρος του Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ανακοινώνει ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια Χημικών Υλικών για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.», είναι η 14 Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30. Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, είναι η Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00. Δείτε όλα τα […]
31 Μαΐ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κατάθεση δειγμάτων και με σφραγισμένες προσφορές, για την «Προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης», με προϋπολογισμό ποσού τριάντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα ευρώ (34.860,00 €) χωρίς τον Φ.Π.Α, και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, ανά είδος, […]
31 Μαΐ
Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια δεξαμενών και παρελκομένων αυτών, σύμφωνα  με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Επισημαίνεται ότι τα έξοδα μεταφοράς της ως άνω προμήθειας στον χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία βαρύνουν τον Προμηθευτή. Κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών. Στην προσφορά θα αναγράφεται ο […]
31 Μαΐ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ», με προϋπολογισμό ποσού είκοσι εννέα χιλιάδων τετρακοσίων δέκα ευρώ (29.410,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α, και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της […]
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP