Ανακοινώσεις

21 Οκτ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) διακηρύσσει, ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την “Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες για την επισκευή μεταφορικών μέσων & μηχανημάτων έργων Δ.Ε.Υ.Α.Χ.”, με προϋπολογισμό ποσού εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00€) χωρίς το ΦΠΑ και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ο διαγωνισμός […]
21 Οκτ
Η Δ.Ε.Υ.Α.ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια λογισμικού προστασίας από ιούς των ηλεκτρονικών υπολογιστών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.,  σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Σε εφαρμογή της  παρ. 9  του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 με την οποία προστέθηκε η παρ. 11 στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 δεν απαιτείται να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά, […]
20 Οκτ
Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την αναβάθμιση του φορολογικού μηχανισμού που χρησιμοποιείται από το Τμήμα του Λογιστηρίου της  Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., σύμφωνα με τις εγκυκλίους της ΑΑΔΕ ΠΟΛ 1024/2020, ΠΟΛ 1011/2020, ΠΟΛ 1100/2020 & ΠΟΛ 1102/2020. Σε εφαρμογή της  παρ. 9  του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 με την οποία προστέθηκε […]
20 Οκτ
Για την αποκατάσταση με ασφαλτικό των τομών μετά από εργασίες στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης σε όλες τις Δ.Ε. του Δήμου Χαλκιδέων, για 1.100μ2 ασφαλτόστρωσης, σύμφωνα με τα συνημμένα (Τεχνική Έκθεση, Προϋπολογισμό, Προμέτρηση και Τιμολόγιο), απαιτούνται κυρίως τα παρακάτω: Κοπή με ασφαλτοκόπτη, όπου απαιτείται. Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας πάχους έως 15 cm με συμπύκνωση του θραυστού […]
19 Οκτ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την “Έκτακτη προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων οχημάτων”, με προϋπολογισμό ποσού τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ (32.000,00€) χωρίς το ΦΠΑ και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΧ (Νεοφύτου 69 […]
19 Οκτ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) διακηρύσσει διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την “Παροχή Υπηρεσίας για την χερσαία μεταφορά και διάθεση αφυδατωμένης ιλύος έως του ποσού των 28.000,00€”, με προϋπολογισμό ποσού είκοσι οκτώ χιλιάδων ευρώ (28.000,00€) χωρίς το ΦΠΑ και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ο διαγωνισμός […]
19 Οκτ
Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ενός οργάνου μέτρησης θερμοκρασίας,σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Επισημαίνεται ότι προκειμένου να γίνει δεκτή η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο λογ/σμού ύδρευσης και αποχέτευσης (ισχύει μόνο για τους προμηθευτές που έχουν έδρα ή υποκαταστήματα στο Δήμο Χαλκιδέων). Σε εφαρμογή της  παρ. 9  του άρθρου […]
19 Οκτ
Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια λαμαρινών, σύμφωνα  με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Επισημαίνεται ότι τα έξοδα μεταφοράς των ως άνω υλικών στον χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία βαρύνουν τον Προμηθευτή. Κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής. Στην προσφορά θα αναγράφεται ο χρόνος παράδοσης των υλικών. Επισημαίνεται ότι προκειμένου να […]
19 Οκτ
Η Δ.Ε.Υ.Α.ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή  υπηρεσιών για τις Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015 στην Δ.Ε.Υ.Α.Χ. που θα έχει ως Πεδίο Εφαρμογής την “ Παροχή Υπηρεσιών Ύδρευσης και Αποχέτευσης προς τους κατοίκους του Δήμου Χαλκιδέων – Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας Δ.Ε.Υ.Α.Χ.,  σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική […]
16 Οκτ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την “Παροχή Υπηρεσίας για τη χρήση πορθμείου για τις ανάγκες του Κέντρου Λυμάτων Χαλκίδας”, με προϋπολογισμό ποσού δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000€) χωρίς το Φ.Π.Α. και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής. Ο διαγωνισμός […]