Ανακοινώσεις

19 Οκτ
Η Δ.Ε.Υ.Α.ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή  υπηρεσιών για τις Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015 στην Δ.Ε.Υ.Α.Χ. που θα έχει ως Πεδίο Εφαρμογής την “ Παροχή Υπηρεσιών Ύδρευσης και Αποχέτευσης προς τους κατοίκους του Δήμου Χαλκιδέων – Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας Δ.Ε.Υ.Α.Χ.,  σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική […]
16 Οκτ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την “Παροχή Υπηρεσίας για τη χρήση πορθμείου για τις ανάγκες του Κέντρου Λυμάτων Χαλκίδας”, με προϋπολογισμό ποσού δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000€) χωρίς το Φ.Π.Α. και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής. Ο διαγωνισμός […]
15 Οκτ
Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή  υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. στην παρακολούθηση των διαδικασιών εκτέλεσης χρηματοδοτούμενων έργων,  σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, […]
14 Οκτ
Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια εργαλείων, σύμφωνα  με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Επισημαίνεται ότι τα έξοδα μεταφοράς των ως άνω εργαλείων στον χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία βαρύνουν τον Προμηθευτή. Κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής ανά είδος. Στην προσφορά θα αναγράφεται ο χρόνος παράδοσης των υλικών. Επισημαίνεται ότι […]
14 Οκτ
Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια μικρών εργαλείων χειρός. Επισημαίνεται ότι τα έξοδα μεταφοράς των ως άνω εργαλείων στον χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία βαρύνουν τον Προμηθευτή. Κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η συμφερότερη προσφορά βάσει συνολικά χαμηλότερης τιμής. Στην προσφορά θα αναγράφεται ο χρόνος παράδοσης των υλικών. Επισημαίνεται ότι προκειμένου να γίνει δεκτή […]
14 Οκτ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), διακηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο “Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Δ.Ε. Χαλκίδας”, με προϋπολογισμό ποσού διακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων ευρώ (243.000,00€) χωρίς το ΦΠΑ και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα […]
14 Οκτ
Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την επισκευή και αναβάθμιση δυο (2) πομπών VHF, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στις γεωτρήσεις ύδρευσης για την συμβατική τους λειτουργία, σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Σε εφαρμογή της  παρ. 9  του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 με την οποία προστέθηκε η παρ. 11 στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 δεν […]
14 Οκτ
Η Δ.Ε.Υ.Α.ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικού και κινητήρα για τις  γεωτρήσεις στην περιοχή Καστέλλι Τ.Κ. Φύλλων Δ.Ε. Ληλαντίων, σύμφωνα  με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η συμφερότερη προσφορά βάσει συνολικά χαμηλότερης τιμής. Στην προσφορά θα αναγράφεται ο χρόνος παράδοσης των υλικών. Επισημαίνεται ότι προκειμένου να γίνει δεκτή η προσφορά […]
13 Οκτ
Η Δ.Ε.Υ.Α.ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας προκειμένου να υλοποιηθούν νέες μηχανογραφικές εφαρμογές που θα λειτουργούν ενσωματωμένες στο υφιστάμενο λογισμικό (PYDRA) που χρησιμοποιείται από τη Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών,  σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του […]
9 Οκτ
Η Δ.Ε.Υ.Α.ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας οίκου SULZER για το ΚΕΛΝΑ, σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η συμφερότερη προσφορά βάσει συνολικά χαμηλότερης τιμής, σύμφωνα με τους όρους που προσδιορίζονται αναλυτικά στη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Επισημαίνεται ότι τα έξοδα μεταφοράς των ως άνω ειδών στον τόπο που θα υποδείξει […]