Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

3 Ιαν
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), διακηρύσσει, ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών», συνολικού προϋπολογισμού 184.338,50 € (χωρίς ΦΠΑ 24%) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ήτοι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό ανά είδος καυσίμου […]
3 Ιαν
Ενημερωθείτε σχετικά πατώντας εδώ
3 Ιαν
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της τεχνικής επιστημονικής υπηρεσίας: «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ», με προϋπολογισμό 128.925,28 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (103.972,00 € + 24.953,28 € ΦΠΑ) Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 103.972,00€ (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές […]
3 Ιαν
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας ( Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσίας ασφάλισης προσωπικού και οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.», συνολικού προϋπολογισμού 98.000,00 € χωρίς επιβάρυνση ΦΠΑ 24% και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και θα διεξαχθεί βάσει […]
29 Δεκ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας ( Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), διακηρύσσει, ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 2.480.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 2.000.000,00 €, ΦΠΑ: 480.000,00 €) και με κριτήριο ανάθεσης […]
11 Δεκ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΦΥΛΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ», με προϋπολογισμό 120.000,00 ευρώ (άνευ ΦΠΑ). Η δαπάνη του προϋπολογισμού αναλύεται σε: δαπάνη των εργασιών 85.059,20 ευρώ, δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 15.310,66 ευρώ, δαπάνη […]
7 Δεκ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας ( Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Λειτουργία και Συντήρηση Κέντρων Λυμάτων ΔΕΥΑΧ» με προϋπολογισμό ποσού τετρακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (410.000,00 €), χωρίς το Φ.Π.Α, και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, […]
15 Νοέ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης  Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) διακηρύσσει, ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΟΥ (ΕΝΙΑΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)», με προϋπολογισμό 685.000,00 ευρώ (άνευ ΦΠΑ). Η δαπάνη του προϋπολογισμού αναλύεται σε: δαπάνη των εργασιών 498.081,50 ευρώ, δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 89.654,67 ευρώ, […]
16 Αυγ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας ( Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια διαλυμάτων χημικών υλικών για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.», συνολικού προϋπολογισμού 99.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 80.000,00 €, ΦΠΑ: € 19.200,00 €), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά […]
26 Ιούν
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας ( Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), διακηρύσσει, ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» με προϋπολογισμό ποσού εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ (178.280,00 €), χωρίς το Φ.Π.Α, και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του […]
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP