Προκήρυξη Σύμβασης Ανοικτής Διαδικασίας για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή Αγωγού Υδροδότησης Νέου Νοσοκομείου»

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή Αγωγού Υδροδότησης Νέου Νοσοκομείου» με Προϋπολογισμό, χωρίς ΦΠΑ €230.000,00.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του συστήματος με ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 11/03/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16/03/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα πατώντας εδώ καθώς και όλα σχέδια πατώντας εδώ

 

Σχετικά Άρθρα

17 Μαΐ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια υλικών καθαριότητας,  σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: α.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης […]

19 Ιούν

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και παράδοση σε άριστη λειτουργία ενός Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ), Ισχύος (STANDBY) 150 KVA, 1.500 RPM, ανοικτού τύπου, Ευρωπαϊκής Προέλευσης και κατασκευής, ελαφρώς μεταχειρισμένο σε άριστη κατάσταση, με καινούργιο πεδίο αυτόματης μεταγωγής, το οποίο θα αποτελέσει την εναλλακτική πηγή τροφοδοσίας του Αντλιοστασίου Λυμάτων Α3 (προ Κ.Ε.Λ.) […]