Περίληψη Διακήρυξης “Μίσθωση μηχανημάτων έργων και μεταφορικών μέσων”

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. πρόκειται να προβεί σε φανερή, προφορική και μειοδοτική δημοπρασία για την «μίσθωση μηχανημάτων έργων και μεταφορικών μέσων», πιο συγκεκριμένα Εκσκαφέων, Φορτωτών, Φορτηγών, Βυτιοφόρου, Αποφρακτικού, Γερανοφόρου οχήματος και ηλεκτρογεννητριών, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. στις Δ.Ε. Χαλκίδας, Ν. Αρτάκης, Ληλαντίων, Ανθηδόνας και Αυλίδας σε έργα αυτεπιστασίας και συντηρήσεις έργων ύδρευσης, Κ.Λ.Χ., Κ.Λ. Ν. Αρτάκης, αποχ. ακαθάρτων & αποχ. ομβρίων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 199.900,00 € (χωρίς Φ.Π.Α).

Η διάρκεια της μίσθωσης για κάθε μηχάνημα και μεταφορικό μέσο θα είναι για ένα έτος ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.

Καλούνται όσοι έχουν μηχανήματα και μεταφορικά μέσα που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας και ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη δημοπρασία που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 4/4/2014 και από ώρα 10.00 π.μ. ως 10.30 π.μ. στα γραφεία της ΔΕΥΑΧ, Νεοφύτου 69- Χαλκίδα – 4ος όροφος ενώπιον της Επιτροπής Μίσθωσης μηχανημάτων έργων και μεταφορικών μέσων η οποία έχει οριστεί με την υπ’ αριθμ. 42/14 Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με το Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77 Α΄), τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/10, του Ν. 3463/06 & του Ν.3861/10, καθώς και βάσει της τεχνικής περιγραφής, της συγγραφής υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό υποχρεούνται να καταθέσουν για το συγκεκριμένο μηχάνημα ή μηχανήματα και μεταφορικά μέσα που προσφέρουν:

Α) Αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία.

Β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του ιδίου ή σε περίπτωση διαφορετικού προσώπου πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση.

Εάν συμμετέχει νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής μορφής ή κοινοπραξία πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο καταστατικό, το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, από το οποίο να προκύπτει η κατά νόμο δημοσίευση καθώς και πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας περί έγκρισης συμμετοχής στη συγκεκριμένη δημοπρασία.

Γ) Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 10% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσης δαπάνης για το προσφερόμενο προς μίσθωση μηχάνημα ή μεταφορικό μέσο.

Αν ο ενδιαφερόμενος για μέρος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης θα προσκομίσει αντίστοιχα Εγγυητική Επιστολή ίση με το 10% του μέρους που τον αφορά. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ.270/81 (ΦΕΚ 77/81 τεύχος Α΄).

Δ) Φορολογική Ενημερότητα.

Ε) Ασφαλιστική Ενημερότητα.

ΣΤ) Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. (Προσφορά με καλύτερες προδιαγραφές γίνεται δεκτή πάντα σε συνάρτηση όμως και με το κόστος αυτής.)

Ζ) Πιστοποιητικό περί εγγραφής στο Επιμελητήριο.

Η) Άδεια χρήσης των μηχανημάτων έργου και άδεια κυκλοφορίας για τα μεταφορικά μέσα.

Θ) Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών χρήσης μηχανημάτων ή μεταφορικών μέσων.

Ι) Άδεια χειριστή κατάλληλη για το προσφερόμενο μηχάνημα.

Κ) Κατάλληλη Άδεια από Αρμόδια Υπηρεσία ανάλογα με το μεταφερόμενο είδος (π.χ. παραπροϊόντα Εγκατάστασης Βιολογικού Καθαρισμού)

Λ) Αποδεικτικό ασφάλισης των μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων.

Πληροφορίες και τεύχη της Δημοπρασίας παραδίδονται από το Γραφείο Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι την προηγούμενη ημέρα της δημοπρασίας Πέμπτη 3/4/2014.

Ταχ. Δ/νση: 1ος όροφος, Νεοφύτου 69, Χαλκίδα –ΤΚ 34100.

Τηλ. Πληροφ.: 22210-62615, fax. 22210 62617, κα Παπαδοπούλου Αλ. και Μαστρογιάννη Ελ..

 

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΕΛΕΝΗ ΒΑΚΑ

Σχετικά Άρθρα

14 Μάι

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών για την αντικατάσταση τμήματος παλαιού αγωγού Ύδρευσης επί της οδού Τσιριγώτη στη Δ.Ε. Χαλκίδας,  σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την […]

19 Μαρ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την επισκευή της υποβρύχιας αντλίας λυμάτων της εταιρίας FLYGT, ισχύος 30 KW, τύπου NP 3202.180 HT 456  (S.N.: 1140150) του κεντρικού αντλιοστασίου «A», λόγω μεγάλης πτώσης του βαθμού απόδοσης και παροχετευτικότητάς της,  σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης […]

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP