Προκήρυξη Διαγωνισμού «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης Οικισμών Αγίου Νικολάου και Νέας Λαμψάκου, ολοκλήρωση κεντρικού και τοπικού Α. Α. και κατασκευή Α/Σ Α2’ και Α4’»

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας ( Δ.Ε.Υ.Α.Χ) ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης Οικισμών Αγίου Νικολάου και Νέας Λαμψάκου, ολοκλήρωση κεντρικού και τοπικού Α. Α. και κατασκευή Α/Σ Α2’ και Α4’»

Εκτιμώμενης αξίας 5.200.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.),

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 5.200.000,00Ευρώ και αναλύεται σε: Δαπάνη Εργασιών: 3.761.093,10€

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)(18%): 676.996,76€

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.)665.713,48€, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3. (α) του ν. 4412/2016.

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού:96.196,66€, σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.

Προσφέρεται ελεύθερη πρόσβαση στη Προκήρυξη της σύμβασης από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΧ (deyax.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα έγγραφα της σύμβασης και τα τεύχη της μελέτης από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας , οδός Νεοφύτου 69, 34132 Χαλκίδα, πληροφορίες Δ. ΦΟΥΝΤΑΣ τηλ.2221061317 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( τα έγγραφα θα χορηγηθούν σε cd) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα , κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, και αναλάβουν τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως δώδεκα (12) ημέρες έως την 22/11/2017 οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 30/11/2017

Η δημοπρασία θα διενερνηθεί στον 4o όροφο, Νεοφύτου 69, Χαλκίδα (05/12/2017 ημέρα Τρίτη στις 10:00 π.μ) και από την Αρμόδια Επιτροπή της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95, παρ. 2(α) του Ν. 4412/2016.

Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται: στην τέταρτη (4η) τάξη και άνω του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και στη δεύτερη (2η) τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟλΟγΙκΩν

και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Επιπλέον των επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες σε τάξεις των μητρώων, επιχειρήσεις που εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του ν. 4412/2016 , σύμφωνα με τα άρθρα 22.Β ,22.Γ και 22.Δ μπορούν να συμμετέχουν σε διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργων, μελετών ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ανεξαρτήτως της εγγραφής τους σε τάξεις. (N4472/2017 άρθρο 119) .

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 104.000,00 ευρώ.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 05/07/2018., άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών- Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014­2020» της ΕΥΔ Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής ως υποέργο της πράξης «ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΝΕΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ» (Β’ Φάση) (Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ):5003524) Το έργο υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο

Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή (Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ ).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Κατεβάστε την προκήρυξη πατώντας εδώ και τη διακήρυξη πατώντας εδώ.

ΧΑΛΚΙΔΑ 16/10/ 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ/Σ Δ.Ε.Υ.Α.Χ

ΣΑΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σχετικά Άρθρα

13 Δεκ

Η Πρόεδρος Δ.Σ../Δ.Ε.Υ.Α.Χ. : Προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και εντύπων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Η διεξαγωγή της δημοπρασίας, η αποσφράγιση των προσφορών και η ανακήρυξη του μειοδότη θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο […]

20 Φεβ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την κατασκευή του έργου: “Κατασκευή Αγωγού Υδροδότησης Νέου Νοσοκομείου” με Προϋπολογισμό, χωρίς ΦΠΑ €230.000,00. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς […]