Περίληψη Διακήρυξης «Μεταφορά και τελική διάθεση 3.600 τόνων αφυδατωμένης ιλύος αστικών λυμάτων»

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χαλκίδας (ΔΕΥΑΧ) προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας : «Μεταφορά και τελική διάθεση 3.600 τόνων αφυδατωμένης ιλύος αστικών λυμάτων από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας χρονικής διάρκειας 9 μηνών», προϋπολογισμού τετρακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (414.000,00 €)  πλέον  Φ.Π.Α. και διάρκειας εννέα (9) μηνών,  σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 1. Η έγκριση εκτέλεσης της παραπάνω παροχής υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 21/2016 απόφαση του Δ/Σ της ΔΕΥΑΧ.
 2. Η διάθεση των τευχών δηµοπράτησης (µελέτη, διακήρυξη, κ.λ.π.) γίνεται µέσω της διαδικ­τυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ). Το πλήρες κείµενο των τευχών δηµοπράτησης διατίθεται σε ηλεκτρο­νική µορφή και µέσω του ιστότοπου http://www.deyax.gr. Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013
 3. Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΔΕΥΤΕΡΑ

16-05-2016

ώρα 08:00  π.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ

1306-2016

ώρα 15:00 μ.μ.

 1. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών της ΔΕΥΑΧ, του υπ’ αριθμ. Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και των νόμων Ν.3463/2006 & Ν.3852/2010.
 2. Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΧ και η αντίστοιχη δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 620714 και ΚΑ 54006223 του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., εκ των οποίων ποσό 56.580,00€  (46.000,00€ + Φ.Π.Α. 10.580,00€ ) θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2016 και ποσό 452.640,00€ (368.000,00€ + ΦΠΑ 84.640) θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017.
 3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης:
  1. τα φυσικά και νομικά πρόσωπα,
  2. οι ενώσεις παρόχων  που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά.
  3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ίση με το 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός του  Φ.Π.Α. που θα απευθύνεται στη ΔΕΥΑ Χαλκίδας.
 4. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί άπαξ στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες, σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία εφημερίδα τοπικού τύπου του Νομού, σε μια εφημερίδα γενικών ειδήσεων και στα Επιμελητήρια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3548/07. Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί και στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., καθώς και στην ιστοσελίδα της. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΧ και συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.deyax.gr
 5. Η δαπάνη της δημοσίευσης καθώς και κάθε επαναληπτικού διαγωνισμού βαρύνει τον ανάδοχο.
 6. Το πρωτογενές αίτημα αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με ΑΔΑΜ : 16REQ004360276.
 7. Ο αριθμός συστήματος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ είναι ο  «24001».
 8. Το αποτέλεσμα του μειοδοτικού διαγωνισμού θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Χαλκίδας .
Κατεβάστε την Μελέτη για μεταφορά ιλύος 2016 πατώντας εδώ
Κατεβάστε τη Διακήρυξη μεταφοράς ιλύος 2016 πατώντας εδώ
Κατεβάστε την Έγκριση μελέτης μεταφορά ιλύος 2016 πατώντας εδώ
Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

Σχετικά Άρθρα

6 Δεκ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την αντικατάσταση των σωληνώσεων και υδραυλικών εξαρτημάτων του Αντλιοστασίου Ακαθάρτων «Κανήθου» στην Δ.Ε. Χαλκίδας,  σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να […]

27 Μαΐ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), διακηρύσσει, συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την «Προμήθεια ασφαλτομίγματος, έτοιμου σκυροδέματος & αδρανών υλικών», με προϋπολογισμό ποσού εβδομήντα δύο χιλιάδων δέκα τριών ευρώ, με Φ.Π.Α. (€ 72.013,00), και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τη […]

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP