Χ.Υ.Τ.Α.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμος Χαλκιδέων μέχρι το 2005 χρησιμοποιούσε ως χωματερή για τα απορρίμματα του μία μισγάγγεια, στη θέση «Γιαμίνα Δοκού» σε απόσταση περίπου 9km από το Δήμο Χαλκιδέων.

Η χωματερή λειτούργησε νομίμως από το 1980 και τηρούσε κάποιες βασικές αρχές της υγειονομικής ταφής, όπως είναι π.χ. η καθημερινή διάστρωση και κάλυψη των απορριμμάτων. Παρ’ όλα αυτά ο χώρος δεν οργανώθηκε από την αρχή με τα απαιτούμενα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας (μόνωση, συλλογή στραγγισμάτων και βιοαερίου κλπ) με αποτέλεσμα να αποτελεί πηγή ρύπανσης και κινδύνων για το περιβάλλον.

Ο Δήμος Χαλκιδέων προχώρησε στη βελτίωση – αποκατάσταση – ανάπλαση και οργάνωση τμήματος της υπάρχουσας χωματερής, με σκοπό την ορθή πλέον λειτουργία ενός Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) και την επίτευξη του μέγιστου βαθμού περιβαλλοντικής προστασίας. Προς εκπλήρωση αυτού, ο Δήμος Χαλκιδέων ανέθεσε την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για τη βελτίωση – αποκατάσταση – ανάπλαση και αναδιοργάνωση του υφιστάμενου Χώρου Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Δ.Α.) Δήμου Χαλκιδέων.

Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων των Δήμων Κεντρικής Ευβοίας (Ε.Σ.Δ.Α.Δ.Κ.Ε.)

Η ανάγκη δημιουργίας οργανωμένου Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) για τους Δήμους της Κεντρικής Ευβοίας ήταν επιτακτική για πολλά χρόνια. Το 2001 9 Δήμοι της Εύβοιας : (Δήμος Χαλκιδέων, Δήμος Ληλαντίων, Δήμος Μεσσαπίων, Δήμος Ν. Αρτάκης, Δήμος Αυλίδας, Δήμος Αμαρυνθίων, Δήμος Διρφύων, Δήμος Ανθηδόνος, Δήμος Ερέτριας) ξεκινούν τις απαραίτητες διαδικασίες για την σύσταση ενός φορέα που θα διαχειριστεί τα απορρίμματα τους. Το 2004 τελικά με το ΦΕΚ 1815/8-12-2004, αποφασίζεται από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος η σύσταση του ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ με τον διακριτικό τίτλο Ε.Σ.Δ.Α.Δ.Κ.Ε. Ο σύνδεσμος αυτός διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 206 έως και 211 του Π.Δ. 410/1995 (Δ.Κ.Κ.) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Σκοπός του συνδέσμου είναι η εκτέλεση έργων – εργασιών, η παροχή υπηρεσιών, ο σχεδιασμός και η κατάρτιση προγραμμάτων και μεθόδων για την ανάπτυξη του ευρύτερου χώρου και συγκεκριμένα στόχοι του είναι:

  • Η λειτουργία οργανωμένου χώρου υποδοχής απορριμμάτων .
  • Η περισυλλογή, αποκομιδή, επεξεργασία και εκμετάλλευση απορριμμάτων.
  • Η δημιουργία συγχρόνων μονάδων διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
  • Η διεκπεραίωση προγραμμάτων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης πολιτών σχετικά με τη διαχείριση στερεών αποβλήτων.
  • Η εξασφάλιση βέλτιστης παροχής υπηρεσιών.
  • Η πλήρης και δίκαιη εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».
  • Η προώθηση κινήτρων μείωσης παραγωγής αποβλήτων.
  • Η κοινωνική αποδοχή των έργων.
  • Η οικονομική βιωσιμότητα φορέων των έργων.
  • Τα οργανωτικά και τεχνοκρατικά θέματα διαχείρισης των αποβλήτων.

Ως έδρα του Συνδέσμου ορίζεται η πόλη της Χαλκίδας της πρωτεύουσας του Νομού Ευβοίας και η λειτουργία του ΧΥΤΑ Χαλκίδας έχει ανατεθεί κατόπιν προγραμματικής σύμβασης στην Δ.Ε.Υ.Α.Χ., η οποία είχε και την ευθύνη κατασκευής του έργου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Ο σχεδιασμός οργάνωσης του χώρου σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, έγινε έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι αρχές της Υγειονομικής Ταφής που επιβάλλει πλέον η σύγχρονη τεχνολογία και νομοθεσία σε συνδυασμό με την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία του χώρου.

Γενικά, η Υγειονομική Ταφή των απορριμμάτων στοχεύει στην ασφαλή λειτουργία και τελική επανένταξη του χώρου στη φύση, με τη σήμανση τριών επάλληλων αρχών προστασίας: Απομόνωσης, Παρακολούθησης, και Ελέγχου (Isolation, Control, Monitoring).

Η μέθοδος που εφαρμόσθηκε στον ΧΥΤΑ Χαλκίδας, χαρακτηρίζεται από την ταυτόχρονη εφαρμογή των ακολούθων τεχνολογιών προστασίας περιβάλλοντος:

1. Μόνωση πυθμένα και πρανών του Χ.Υ.Τ.Α.

2. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση των στραγγισμάτων.

3. Υδρογεωλογική απομόνωση του χώρου ταφής .

4. Έλεγχος επιφανειακής απορροής .

5. Καθημερινή συμπίεση και επικάλυψη των απορριμμάτων.

6. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση του παραγόμενου βιοαερίου.

7. Τελική κάλυψη του όγκου των απορριμμάτων και επανένταξη στο περιβάλλον.

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τα παραπάνω και σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της διατιθέμενης έκτασης κατασκευάσθηκε ο νέος Χ.Υ.Τ.Α. έτσι ώστε να ικανοποιούνται πλήρως οι απαιτήσεις του έργου και να αξιοποιείται στο έπακρο η διατιθέμενη έκταση, και παράλληλα χωροθετήθηκε η περιοχή που πρόκειται να αποκατασταθεί.

 

Σχετικά Άρθρα

4 Ιαν

Μέσα από αυτό το χάρτη θα ενημερώνεστε για όλα τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί καθώς και για βλάβες που έχουν αποκατασταθεί ή προγραμματισμένες συντηρήσεις του δικτύου. {mosmap kml=’http://deyax.koykos.gr/images/stories/deyax.kmz’ | height=’600px’ | width=’950px’ | zoom=’14’}

24 Απρ

Γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, την Παρασκευή 26/4/2013 και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (4ος όροφος), Νεοφύτου 69 – Χαλκίδα, θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή που έχει […]

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP