Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

11 Δεκ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΦΥΛΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ», με προϋπολογισμό 120.000,00 ευρώ (άνευ ΦΠΑ). Η δαπάνη του προϋπολογισμού αναλύεται σε: δαπάνη των εργασιών 85.059,20 ευρώ, δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 15.310,66 ευρώ, δαπάνη […]
7 Δεκ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας ( Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Λειτουργία και Συντήρηση Κέντρων Λυμάτων ΔΕΥΑΧ» με προϋπολογισμό ποσού τετρακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (410.000,00 €), χωρίς το Φ.Π.Α, και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, […]
15 Νοέ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης  Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) διακηρύσσει, ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΟΥ (ΕΝΙΑΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)», με προϋπολογισμό 685.000,00 ευρώ (άνευ ΦΠΑ). Η δαπάνη του προϋπολογισμού αναλύεται σε: δαπάνη των εργασιών 498.081,50 ευρώ, δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 89.654,67 ευρώ, […]
16 Αυγ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας ( Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια διαλυμάτων χημικών υλικών για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.», συνολικού προϋπολογισμού 99.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 80.000,00 €, ΦΠΑ: € 19.200,00 €), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά […]
26 Ιούν
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας ( Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), διακηρύσσει, ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» με προϋπολογισμό ποσού εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ (178.280,00 €), χωρίς το Φ.Π.Α, και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του […]
21 Ιούν
Η Πρόεδρος του Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ανακοινώνει ότι παρατείνεται ο χρόνος υποβολής προσφορών του διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΒΙΟ.ΚΑ. Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ» (Κωδικός ΕΣΗΔΗΣ 192646, 23PROC012626507 αρ. πρωτ. 2867/08-05-2023) και προϋπολογισμού 767.808,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, κατά δώδεκα (12) ημέρες. Ως νέα καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ορίζεται η 26η Ιουνίου 2023, ημέρα […]
14 Ιούν
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας ( Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), διακηρύσσει, ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή γενικών υπηρεσιών με τίτλο «ΧΡΗΣΗ ΠΛΩΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Κ.Λ.Χ.)», συνολικού προϋπολογισμού 319.176,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 257.400,00 €, ΦΠΑ: € 61.776,00 €) και με κριτήριο ανάθεσης την […]
31 Μάι
Ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για τη «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟ.ΚΑ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.», συνολικού προϋπολογισμού 132.605,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 106.940,00€ και ΦΠΑ 25.665,60€) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ήτοι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί του συνολικού προϋπολογισμού […]
24 Μάι
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), διακηρύσσει, ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Τ.Κ. ΒΑΤΩΝΤΑ Δ.Ε. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ», με προϋπολογισμό 96.673,33 ευρώ (άνευ ΦΠΑ). Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σεi € 96.673,33 και αναλύεται σε: Δαπάνη Εργασιών: € 70.309,97, […]
24 Μάι
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας ( Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), διακηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Καθαρισμός κτιρίων Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας», συνολικού προϋπολογισμού 80.352,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 64.800,00 €, ΦΠΑ: € 15.552,00 €) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, […]
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP