Πρόσκληση για τη μίσθωση ενός (1) εκσκαφέα για τη Δ.Ε. Αυλίδας

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει τη μίσθωση ενός (1) εκσκαφέα για τη Δ.Ε. Αυλίδας,  σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση.           

Η προσφορά  σας να σταλεί σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης ή στο email gprom@deyax.gr, το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από  τις 02-04-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Όσον αφορά στις: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ την ημερομηνία κατάθεσης του φακέλου προσφοράς.

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016), σε ισχύ την ημερομηνία κατάθεσης του φακέλου προσφοράς, για κάθε ασφαλιστικό οργανισμό στον οποίο οφείλει να καταβάλει εισφορές.

δ. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

 

Τα ως άνω δικαιολογητικά δύνανται να κατατεθούν σε σημείο πριν την ανάθεση.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α) Άδεια κυκλοφορίας του προς µίσθωση µηχανήµατος έργου.

β) Ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε ισχύ

γ) Άδεια χειριστή αντίστοιχη για το υπό μίσθωση Μ.Ε.

δ) Μισθωτήριο συµβόλαιο µεταξύ  του  ιδιοκτήτη εκµισθωτή και  του αναδόχου, εφόσον το προς µίσθωση Μ.Ε. δεν είναι ιδιόκτητο.

ε) Απόδειξη καταβολής τελών χρήσης ή βεβαίωση περί μη οφειλής τελών χρήσης.

στ) Για τον εκσκαφέα  –  φορτωτή,  Υ.Δ. του Οικονομικού φορέα ότι το προσφερόμενο μηχάνημα διαθέτει κάδους εκσκαφής πλάτους  30, 40, 60, 80εκ., πρόσθιο κάδο φόρτωσης χωρητικότητας τουλάχιστον 1 m3 και βραχοσφύρα βάρους 300 – 500 kg.

 

Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για τις συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

Αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου, ισχύουν οι όροι του άρθρου 200 του Ν.4412/2016 .

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07:30 π.μ. έως 15:00 μ.μ.) στο τηλέφωνο 22210 62615 ή στο e-mail:gprom@deyax.gr.

Κατεβάστε την τεχνική έκθεση πατώντας εδώ

 

Η Υπεύθυνη
Γραφείου Προμηθειών
Ελένη Μαστρογιάννη                                                                          

 

Θεωρήθηκε
Η Δ/ντρια  Διοικ/κών
&  Οικονομικών Υπηρεσιών
Νίκη Ζαχαρού

Σχετικά Άρθρα

1 Ιούν

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ανταλλακτικών για το  με αρ. κυκλοφ. XAA 4867 (RENAULT CLIO) υπηρεσιακό όχημα, ήτοι αναλυτικά: 4 κιλά λάδι 5W/30 συνθετικό. 1 τμχ φίλτρο λαδιού. 1 τμχ φίλτρο αέρα. 1 τμχ φίλτρο βενζίνης. 1 τμχ φίλτρο καμπίνας. 4 τμχ μπουζί. 3 κιλά βαλβολινη 75/90 συνθετ. 1 σετ δισκόπλακες εμπρός. […]

4 Μαΐ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια αγωγού πολυαιθυλενίου HDPE 3ης Γενιάς μήκους 300 μέτρων, διατομής DN 110 και ονομαστικής πίεσης PN 16, σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Σε εφαρμογή της  παρ. 9  του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 με την οποία προστέθηκε η παρ. 11 στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 δεν απαιτείται […]

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP