Πρόσκληση για την επιλογή αναδόχου παροχής γενικών υπηρεσιών “Λειτουργία και Συντήρηση Κέντρων Λυμάτων ΔΕΥΑΧ”

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), διακηρύσσει Επαναληπτικό Ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή γενικών υπηρεσιών με τίτλο “Λειτουργία και Συντήρηση Κέντρων Λυμάτων ΔΕΥΑΧ” με προϋπολογισμό ποσού τριακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ευρώ (364.200,00€), χωρίς το ΦΠΑ και με κριτήριο ανάθεσης τςη σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 10/01/2022 και ώρα 14:30.

Πληροφορίες: Μαστρογιάννη Ελένη, τηλ.: +30 22210 62615 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε όλα τα σχετικά έγγραφα πατώντας εδώ

Σχετικά Άρθρα

28 Νοέ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια  σωλήνων ύδρευσης,  σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Επισημαίνεται ότι προκειμένου να γίνει δεκτή η προσφορά των ενδιαφερομένων θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο λογαριασμού ύδρευσης και αποχέτευσης. Σε εφαρμογή της  παρ. 9  του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 με την οποία προστέθηκε η παρ. 11 στο άρθρο […]

24 Φεβ

Για την επέκταση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις οδούς Δερβενακίων-Μακρυγιάννη-Πετμεζά στην Κάνηθο Δ.Ε. Χαλκίδας σύμφωνα και με τα συνημμένα (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμός, Προμέτρηση, Τιμολόγιο), απαιτείται η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων με αγωγό διαμέτρου D/200, συνολικού μήκους 240,00 μέτρων από σωλήνες συμπαγούς τοιχώματος  PVC-U SDR 41 και η κατασκευή πέντε κεντρικών φρεατίων επίσκεψης. Στη μελέτη περιλαμβάνεται […]

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP