Περίληψη Διακήρυξης «Λειτουργία & Συντήρηση Κέντρων Λυμάτων ΔΕΥΑΧ»

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χαλκίδας (ΔΕΥΑΧ) προκηρύσσει τη διενέργεια ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές δια ποσοστού εκπτώσεως επί τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Λειτουργία & Συντήρηση Κέντρων Λυμάτων ΔΕΥΑΧ», με προϋπολογισμό τριακόσια εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (375.000,00 €) € χωρίς το Φ.Π.Α, συνολικής διάρκειας δέκα (10) μηνών, σύμφωνα με το άρθρο 16 & 19 παρ.1 του Π.Δ 28/80, όπως ορίζεται στη Διακήρυξη της Παροχής Υπηρεσίας.

1. Η έγκριση εκτέλεσης της παραπάνω παροχής υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 65/2014 απόφαση του Δ/Σ της ΔΕΥΑΧ.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Έντυπο Οικονομικής προσφοράς, κ.λ.π) υποβάλλοντας αίτηση μέχρι και τρεις (3) ημέρες πριν από τον διαγωνισμό, από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας με την καταβολή ποσού (10) ευρώ. Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. παραδίδει τα τεύχη το αργότερο εντός μίας (1) ημέρας από την παραλαβή της αίτησης και πάντα μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της ΔΕΥΑΧ, Νεοφύτου 69, Χαλκίδα 34100 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22210 62615, FAX επικοινωνίας 22210 62617, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα.

3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΧ, 4ος όροφος, Νεοφύτου 69, Χαλκίδα 34100, στις 02 Μαΐου 2014, ημέρα Παρασκευή, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή κριθεί ασύμφορος θα επαναληφθεί στις 09/05/2014 στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα χωρίς άλλη δημοσίευση στον τύπο. Ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών η 10:00 π.μ.

4. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών της ΔΕΥΑΧ, του υπ’ αριθμ. Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και των νόμων Ν.3463/2006 & Ν.3852/2010.

5. Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΧ και η αντίστοιχη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. οικονομικού έτους 2014 καθώς και τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015 στον οποίο θα γίνουν οι σχετικές προβλέψεις. Ειδικότερα για το έτος 2014, η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 620714 με τίτλο «Επισκευές και Συντήρηση ΚΛΧ» και συνολική πίστωση 900.000,00€.

6. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης:

I. Φυσικά πρόσωπα (Ατομικές Επιχειρήσεις), κάτοικοι των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

II. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά (Ομόρρυθμες ή Ετερόρρυθμες Εταιρείες, Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και Ανώνυμες Εταιρείες) ή ανάλογης μορφής εταιρείες των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

III. Συνεταιρισμοί με την προϋπόθεση ότι ασκούν επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

IV. Ενώσεις επαγγελματιών με οποιοδήποτε συνδυασμό των με στοιχεία Ι έως ΙΙ δικαιουμένων συμμετοχής.

V. Κοινοπραξίες με οποιοδήποτε συνδυασμό των με στοιχεία Ι έως ΙΙ δικαιουμένων συμμετοχής.

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ύψους εννιά χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε € (9.225,00€), που θα απευθύνεται στη ΔΕΥΑ Χαλκίδας.

8. Περίληψη της Διακήρυξης αυτής και γνωστοποίηση για τη συναφθείσα σύμβαση θα δημοσιευθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 15 του ΠΔ 28/80, δηλαδή:

• θα γίνει τοιχοκόλλησή της σε χώρο της ΔΕΥΑΧ,

• θα αποσταλεί στις οικίες τοπικές επαγγελματικές οργανώσεις, στο Τ.Ε.Ε., στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σε μια εβδομαδιαία Νομαρχιακή, σε δύο ημερήσιες Νομαρχιακές, σε μία ημερήσια εφημερίδα γενικών εκδόσεων της Αθήνας και σε μία ειδική εφημερίδα Δημοπρασιών ή σε μία ημερήσια οικονομική

9. Η δαπάνη της δημοσίευσης καθώς και κάθε επαναληπτικού διαγωνισμού βαρύνει τον ανάδοχο.

10. Η έγκριση της δημοπρατούμενης Παροχής Υπηρεσιών και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, αποφασίστηκε με την υπ’ αριθμ. 65/2014 Απόφαση του Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

11. Το αποτέλεσμα του μειοδοτικού διαγωνισμού θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Χαλκίδας .

 

Η

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΕΛΕΝΗ ΒΑΚΑ

Σχετικά Άρθρα

7 Μαΐ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), διακηρύσσει, ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου της «Προμήθειας υγρών καύσιμων και λιπαντικών» με προϋπολογισμό ποσού εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ (180.000,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α, και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με […]