Πρόσκληση για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: “Συμπληρωματικά έργα αποχέτευσης όμβριων Δήμου Χαλκιδέων”

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ», με προϋπολογισμό 2.230.000,00 ευρώ (άνευ ΦΠΑ).

Σκοπός της κατασκευής του έργου είναι:
✓ H συμπλήρωση του υφιστάμενου αποχετευτικού δικτύου με νέο αγωγό ο οποίος θα οδηγεί τα όμβρια σε τμήμα του οικισμού της Δροσιάς, της Δ.Ε Ανθηδόνας, σε ασφαλή αποδέκτη και συγκεκριμένα στην πλησιέστερη θαλάσσια περιοχή της Παναγίτσας, δίπλα από το Αλιευτικό καταφύγιο της Δροσιάς.
✓ Η αποφόρτιση από τα όμβρια της κεντρικής πλατείας στο Βαθύ Αυλίδας
✓ Η απαγωγή των ομβρίων από τον νέο κόμβο στην Αγ. Παρασκευή.
✓ Η αποφόρτιση από τα όμβρια στην περιοχή του Γυμνασίου – Λυκείου Βαθέως στην Αυλίδα.

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Δικαιούχου
(φορέας πρότασης) και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 και ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης Περιληπτικής Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., καθώς και με τους όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» των άρθ. 264 και 311 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του Ν. 4412/2016. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά, δεν
επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή). Στοιχεία σχετικά με τον τόπο εκτέλεσης του έργου αλλά και περιγραφή & ουσιώδη χαρακτηριστικά αυτού δίδονται στα άρθρα 11.2 και 11.3 του τεύχους της Αναλυτικής Διακήρυξης.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος με κωδικό 198415.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24/4/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους κατά τους όρους της παρ.1α του άρθρου 302 του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 4782/21), εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 2%, που ανέρχεται στο ποσό των 44.600,00 ευρώ.

Πληροφορίες παρέχονται από τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε όλα τα σχετικά έγγραφα πατώντας εδώ

Σχετικά Άρθρα

3 Απρ

Για τις επεκτάσεις του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων σε οδούς πλησίον της παραλιακής οδού της Ν. Αρτάκης μαζί με τις συνδέσεις των ακινήτων, σύμφωνα και με τα συνημμένα (Τεχνική Έκθεση, Προϋπολογισμό, Προμέτρηση, Τιμολόγιο), απαιτείται να κατασκευασθούν αγωγοί ακαθάρτων ως εξής: α) Αγωγός Φ200/Σ41 μήκους 110μ. β) Αγωγός Φ160/Σ41 μήκους 20μ. για τις αναμονές των συνδέσεων με […]

24 Δεκ

Γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, την Παρασκευή 27/12/2019 και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (4ος όροφος), Νεοφύτου 69 – Χαλκίδα, θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή που έχει […]

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP