Επιλογή αναδόχου Κατασκευής Έργου: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΟΥ (Ενιαία Οικιστική Ενότητα με Οικισμό ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)»

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης  Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) διακηρύσσει, ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΟΥ (ΕΝΙΑΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)», με προϋπολογισμό 685.000,00 ευρώ (άνευ ΦΠΑ).

Η δαπάνη του προϋπολογισμού αναλύεται σε: δαπάνη των εργασιών 498.081,50 ευρώ, δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 89.654,67 ευρώ, δαπάνη των απροβλέπτων (15%): 88.160,43 ευρώ και αναθεώρηση: 9.103,40 ευρώ.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 και ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης Περιληπτικής Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., καθώς και με τους όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» των άρθρ. 264 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του Ν. 4412/2016. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά, δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Στοιχεία σχετικά με τον τόπο εκτέλεσης του έργου αλλά και περιγραφή & ουσιώδη χαρακτηριστικά αυτού, δίδονται στα άρθρα 11.2 και 11.3 αντίστοιχα, του τεύχους της Αναλυτικής Διακήρυξης.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 08/12/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 14/12/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε όλα τα σχετικά έγγραφα πατώντας εδώ και εδώ καθώς και όλα τα σχετικά σχέδια πατώντας: Οριζοντιογραφία 1, Οριζοντιογραφία 2 και Οριζοντιογραφία 3

Σχετικά Άρθρα

22 Φεβ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Χαλκίδας – Δευαχ ενημερώνει τους πολίτες ότι λόγω έκτακτης βλάβης σε δίκτυο Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., που προκλήθηκε από εργασίες εργολάβου εγκατάστασης οπτικών ινών στην οδό Οξυλίθου, θα έχουμε διακοπή νερού για 4 περίπου ώρες (15:00-19:00) ώστε να επισκευαστεί η βλάβη. Η διακοπή θα επηρεάσει τις περιοχές Μπαταριά & Αγ. […]

25 Ιούν

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια δύο (2) πιεστικών συγκροτημάτων για τις ανάγκες του Κέντρου Λυμάτων Χαλκίδας,  σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Επισημαίνεται ότι τα έξοδα μεταφοράς των ως άνω πιεστικών στον τόπο παράδοσης που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία της Επιχείρησης βαρύνουν τον Προμηθευτή. Σε εφαρμογή της  παρ. 9  του άρθρου […]

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP