Επιλογή αναδόχου Κατασκευής Έργου: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΟΥ (Ενιαία Οικιστική Ενότητα με Οικισμό ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)»

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης  Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) διακηρύσσει, ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΟΥ (ΕΝΙΑΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)», με προϋπολογισμό 685.000,00 ευρώ (άνευ ΦΠΑ).

Η δαπάνη του προϋπολογισμού αναλύεται σε: δαπάνη των εργασιών 498.081,50 ευρώ, δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 89.654,67 ευρώ, δαπάνη των απροβλέπτων (15%): 88.160,43 ευρώ και αναθεώρηση: 9.103,40 ευρώ.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 και ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης Περιληπτικής Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., καθώς και με τους όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» των άρθρ. 264 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του Ν. 4412/2016. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά, δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Στοιχεία σχετικά με τον τόπο εκτέλεσης του έργου αλλά και περιγραφή & ουσιώδη χαρακτηριστικά αυτού, δίδονται στα άρθρα 11.2 και 11.3 αντίστοιχα, του τεύχους της Αναλυτικής Διακήρυξης.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 08/12/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 14/12/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε όλα τα σχετικά έγγραφα πατώντας εδώ και εδώ καθώς και όλα τα σχετικά σχέδια πατώντας: Οριζοντιογραφία 1, Οριζοντιογραφία 2 και Οριζοντιογραφία 3

Σχετικά Άρθρα

16 Φεβ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός πίνακα αυτοματισμού για τη λειτουργία δύο αντλιών με ομαλούς εκκινητές στη δεξαμενή Βαθροβουνίου, σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, […]

19 Μαρ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την επισκευή του με αρ. κυκλοφ. ME 63429 βυτίου ιδιοκτησίας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., ήτοι αναλυτικά: -Εξαγωγή, επισκευή και επανατοποθέτηση ταχογράφου   Σε εφαρμογή της  παρ. 9  του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 με την οποία προστέθηκε η παρ. 11 στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 δεν απαιτείται να προσκομίσετε μαζί με […]

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP