Ανακοίνωση

Αγαπητοί Καταναλωτές της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.,

Σας ενημερώνουμε ότι, η εκ του νόμου 4412/2016 διαγωνιστική διαδικασία μας υποχρέωσε στην αλλαγή Παρόχου Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και ίσως να υπάρξουν πρόσκαιρα προβλήματα στην παράδοση των λογαριασμών ύδρευσης και αποχέτευσης.

Σας καλούμε λοιπόν, εφόσον δεν έχετε λάβει τον λογαριασμό της τρέχουσας περιόδου ή έχετε λάβει εσφαλμένο λογ/σμό ή έχετε διαπιστώσει κάποια άλλη παράλειψη, να απευθυνθείτε στο αρμόδιο τμήμα που θα σας εξυπηρετήσει:

-Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κ. Κούκουζα Αγγελική  τηλ.: 22210 22306  εσωτ. 3.

-WEST A.E. τηλ: 8001190010.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.            

Εκ της Δ/νσης Δ.Ε.Υ.Α.Χ.        

Σχετικά Άρθρα

4 Δεκ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια  υλικών για τη διασύνδεση του αντλητικού συγκροτήματος στη γεώτρηση Γ4 Ούγγρων,  σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας […]

25 Απρ

H Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας ( Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) διακηρύσσει Ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την «Αναβάθμιση Κέντρου Λυμάτων Χαλκίδας» με προϋπολογισμό προσφορών δυο εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (2.450.000,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α., και με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέων συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα […]

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP