Ανακοίνωση παράτασης διάρκειας 15 ημερών για την υποβολή προσφορών για τον διαγωνισμό της προμήθειας “Εξοπλισμός διαχείρισης παραγόμενης ιλύος στο Κ.Λ.Χ.”

Η Πρόεδρος του Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ανακοινώνει ότι παρατείνεται ο χρόνος υποβολής προσφορών για την Διακήρυξη του διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 104812, 21PROC008013265 αρ. πρωτ. 265/15-1-2021) και προϋπολογισμού 3.199.200,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, κατά δεκαπέντε (15) ημέρες.
Ως νέα καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:30.
Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, ορίζεται η Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00.
Η νέα καταληκτική ημερομηνία θα συμπαρασύρει ανάλογα και όλες τις υπόλοιπες ημερομηνίες / προθεσμίες που εξαρτούνται από αυτή και αναφέρονται στην Διακήρυξη.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε όλα τα σχετικά για την παράταση έγγραφα πατώντας εδώ, καθώς και την σχετική δημοσίευσης της πρόσκλησης πατώντας εδώ

 

Σχετικά Άρθρα

7 Ιούν

Η Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας ενδιαφέρεται για τη συντήρηση των συστημάτων πυρόσβεσης σε ορισμένες εγκαταστάσεις της. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους στο Γραφείο Προμηθειών έως τις 15-06-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης πατώντας εδώ καθώς και την τεχνική έκθεση πατώντας εδώ

4 Μαΐ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια διαλυμάτων για τον καθαρισμό των συσκευών μέτρησης ph των Κέντρων Λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Σε εφαρμογή της  παρ. 9  του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 με την οποία προστέθηκε η παρ. 11 στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 δεν απαιτείται να προσκομίσετε μαζί […]