Πρόσκληση για το έργο: “Επέκταση δικτύου αποχέτευσης στη Δ.Ε. Χαλκίδας”

Για την επέκταση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων επί της οδού Τομπάζη στην Κάνηιθο και στην οδό Έλλ. Στρατιώτου στη Χαλκίδα, απαιτείται η: Επέκταση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων με αγωγό διαμέτρου D/200, συνολικού μήκους 150,00 μέτρων από σωλήνες συμπαγούς τοιχώματος  PVC-U SDR 41, η κατασκευή τριών κεντρικών φρεατίων επίσκεψης και πέντε διασυνδέσεων (αναμονών) με τα ακίνητα με σωλήνα ονομαστικής διαμέτρου D160 /PVC/Σ41.

Στη μελέτη περιλαμβάνεται η κοπή της ασφάλτου με ασφαλτοκόπτη και η αποκατάσταση των σημείων παρέμβασης στην προτέρα κατάσταση.

Τα προϊόντα εκσκαφής θα μεταφέρονται σε κατάλληλο χώρο και η πλήρωση του σκάμματος θα γίνει με άμμο προέλευσης λατομείου  για την έδραση, τον εγκιβωτισμό και την προστασία του αγωγού, με θραυστό υλικό λατομείου (3Α) και με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών με συμπύκνωση.

Στην τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 15.725,68 (χωρίς επιβάρυνση Φ.Π.Α. κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 4281/2014.)

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης πατώντας εδώ

Σχετικά Άρθρα

17 Δεκ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ενός (1) κινητήρα και δύο (2) μειωτήρων για την  Εγκατάσταση του Κέντρου Λυμάτων Χαλκίδας,  σύμφωνα  με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Επισημαίνεται ότι τα έξοδα μεταφοράς των ως άνω υλικών στον χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία βαρύνουν τον Προμηθευτή. Σε εφαρμογή της  παρ. 9  του άρθρου 107 […]

5 Φεβ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια  καλωδίων,  σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου […]