Πρόσκληση για την προμήθεια υλικών ύδρευσης

Η ΔΕΥΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται για την προμήθεια υλικών ύδρευσης , σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση.

Η προσφορά  σας να σταλεί στο Γραφείο Προμηθειών το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από  τις 23-10-2017, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

 

  1. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

ε. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο

  1. Την οικονομική προσφορά.
  2. Την τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη.

 

Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται με την προσφορά του ή έστω σε σημείο πριν την ανάθεση.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής και εγγύηση καλής εκτέλεσης για τις συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

Αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου, ισχύουν οι όροι του άρθρου 200 του Ν.4412/2016.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ:

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο τη συνολικά χαμηλότερη τιμή.

 

 

Παρατηρήσεις:

Οι προσφορές θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια της από 19/10/2017 μελέτης συνταγμένης από την Τενχική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΧ.

 

 

ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Για αγωγούς PVC, ΡΕΧ, DCI και steel Ποσότητα Τιμή Προσφοράς / πλάτος 200 mm Δαπάνη σε €
60-67 6 48,00
70-77 2 48,00
87-97 15 48,00
108-118 4 59,00
120-131 4 59,00
133-144 2 59,00
153-163 3 59,00
193-203 2 75,00
219-229 2 86,00
244-254 2 86,00
75-83 10 59,00
95-104 1 59,00
118-128 4 59,00
145-155 1 75,00
176-186 1 75,00
228-240 1 103,00
243-253 1 103,00
280-290 1 103,00
294-304 1 103,00
 ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Για αγωγούς PVC, ΡΕΧ, DCI και steel Ποσότητα Τιμή Προσφοράς / πλάτος 300 mm Δαπάνη σε €
60-67 3 59,00
70-77 3 59,00
87-97 4 59,00
108-118 4 70,00
120-131 3 70,00
133-144 3 75,00
153-163 4 75,00
193-203 2 92,00
219-229 3 105,00
244-254 2 105,00
48-55 2 70
75-83 1 70,00
95-104 3 75,00
118-128 1 75,00
145-155 1 75,00
176-186 2 92,00
228-240 1 120,00
243-253 1 120,00
273-293 1 120,00
280-290 1 120,00
294-304 1 120,00
 ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Για αγωγούς PVC, ΡΕΧ, DCI και steel Ποσότητα Τιμή Προσφοράς / πλάτος 400 mm Δαπάνη σε €
193-203 1 130,00
244-254 1 140,00
48-55 2 90
118-128 1 130,00
145-155 1 130,00
228-240 1 180,00
243-253 1 180,00
273-293 1 180,00
Ποσότητα Τιμή Προσφοράς  ανά μονάδα σε € Δαπάνη σε €
ΡΑΚΟΡ PE ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ (ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ) 15 1,1
ΡΑΚΟΡ PE ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΘΗΛΥΚΟ (ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ) 5 1,1
ΡΑΚΟΡ PE ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΕΝΩΤΙΚΟ (ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ) 15 1,3
ΡΑΚΟΡ ΡΕ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ (ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ) 50 1,15
ΡΑΚΟΡ ΡΕ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗ Σ ΘΗΛΥΚΟ (ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ) 40 1,18
ΡΑΚΟΡ ΡΕ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΕΝΩΤΙΚΟ (ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ) 15 1,94
ΡΑΚΟΡ PE ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 35 2,20
ΡΑΚΟΡ PE ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΘΗΛΥΚΟ 15 2,20
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ 30 2,20
ΡΑΚΟΡ ΡΕ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΘΗΛΥΚΟ  (ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ) 20 2,50
ΡΑΚΟΡ ΡΕ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ (ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ) 30 2,20
ΡΑΚΟΡ ΡΕ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ (ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ) 10 1,90
ΡΑΚΟΡ ΡΕ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΕΝΩΤΙΚΟ (ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ) 10 3,40
ΡΑΚΟΡ PE ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 50 3,80
ΡΑΚΟΡ PE ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΘΗΛΥΚΟ 35 3,80
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ 15 3,80
ΡΑΚΟΡ ΡΕ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ (ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ) 15 4,20
ΡΑΚΟΡ ΡΕ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΘΗΛΥΚΟ (ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ) 10 5,00
ΡΑΚΟΡ ΡΕ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΕΝΩΤΙΚΟ (ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ) 10 6,50
ΡΑΚΟΡ ΡΕ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ (ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ) 60 6,00
ΡΑΚΟΡ ΡΕ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΘΗΛΥΚΟ (ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ) 20 6,50
ΡΑΚΟΡ ΡΕ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΕΝΩΤΙΚΟ (ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ) 40 9,00
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ 10 9,00
ΤΑΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 5 4,50
ΤΑΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 5 14,50
ΣΩΛΗΝΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΕ 16 ATM ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ 100 0,40
ΣΩΛΗΝΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΕ 16 ATM ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ 50 0,60
ΣΩΛΗΝΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΕ 16 ATM ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ 50 0,80
ΣΩΛΗΝΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PE 16 ΑΤΜ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ 100 3,00
ΣΩΛΗΝΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΕ 16 ATM ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ 100 0,90
ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 25 1,70
ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 25 1,90
ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 25 1,10
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 25 0,60
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 25 1,10
ΤΑΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΒΙΔΩΤΑ Β.Τ. 5 1,20
ΤΑΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΒΙΔΩΤΑ Β.Τ. 5 1,90
ΤΑΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΒΙΔΩΤΑ Β.Τ. 5 3,60
ΤΑΠΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ Β.Τ. 20 1,50
ΤΑΠΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ 20 0,60
ΤΑΠΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ Β.Τ. 20 1,04
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ L 10 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΧΡΩΜΕ 5 0,80
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ L 20 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΧΡΩΜΕ 5 1,10
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ L 25 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΧΡΩΜΕ 5 1,30
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ L 30 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΧΡΩΜΕ 5 1,50
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ L 40 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΧΡΩΜΕ 5 1,90
ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΕΞΑΓΩΝΟΙ Β.Τ. 10 0,70
ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΕΞΑΓΩΝΟΙ Β.Τ. 10 1,10
ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΕΞΑΓΩΝΟΙ Β.Τ. 10 1,90
ΜΟΥΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ Β.Τ. 5 0,80
ΜΟΥΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ Β.Τ. 10 1,10
ΜΟΥΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ Β.Τ. 5 1,60
ΜΑΣΤΟΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ 10 1,60
ΜΑΣΤΟΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ 10 1,30
ΜΑΣΤΟΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ 2 0,90
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ Β.Τ. ΘΧΘ 5 3,80
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ Β.Τ. ΘΧΘ 10 5,30
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ Β.Τ. ΘΧΘ 5 7,30
ΖΙΜΠΩ (ΠΛΗΡΗ ΜΕ ΒΙΔΕΣ & ΕΛΑΣΤ . ΔΑΚΤΥΛ) 5 11,90
ΖΙΜΠΩ (ΠΛΗΡΗ ΜΕ ΒΙΔΕΣ & ΕΛΑΣΤ . ΔΑΚΤΥΛ) 5 13,50
ΖΙΜΠΩ (ΠΛΗΡΗ ΜΕ ΒΙΔΕΣ & ΕΛΑΣΤ . ΔΑΚΤΥΛ) 20 14,90
ΖΙΜΠΩ (ΠΛΗΡΗ ΜΕ ΒΙΔΕΣ & ΕΛΑΣΤ . ΔΑΚΤΥΛ) 5 18,60
ΖΙΜΠΩ (ΠΛΗΡΗ ΜΕ ΒΙΔΕΣ & ΕΛΑΣΤ . ΔΑΚΤΥΛ) 5 19,60
ΖΙΜΠΩ (ΠΛΗΡΗ ΜΕ ΒΙΔΕΣ & ΕΛΑΣΤ . ΔΑΚΤΥΛ) 5 24,60
ΖΙΜΠΩ (ΠΛΗΡΗ ΜΕ ΒΙΔΕΣ & ΕΛΑΣΤ . ΔΑΚΤΥΛ) 5 29,70
ΖΙΜΠΩ (ΠΛΗΡΗ ΜΕ ΒΙΔΕΣ & ΕΛΑΣΤ . ΔΑΚΤΥΛ) 5 47,20
ΖΙΜΠΩ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΓΙΑ PVC-AC (τορνιρισμένο). 4 8,60
ΖΙΜΠΩ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΓΙΑ PVC-AC (τορνιρισμένο). 4 9,60
ΖΙΜΠΩ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΓΙΑ PVC-AC (τορνιρισμένο). 4 9,60
ΖΙΜΠΩ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΓΙΑ PVC-AC (τορνιρισμένο). 4 11,70
ΖΙΜΠΩ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΓΙΑ PVC-AC (τορνιρισμένο). 4 12,40
ΖΙΜΠΩ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΓΙΑ PVC-AC (τορνιρισμένο). 4 12,40
ΖΙΜΠΩ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΓΙΑ PVC-AC (τορνιρισμένο). 4 19,40
ΖΙΜΠΩ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΓΙΑ PVC-AC (τορνιρισμένο). 4 33,00
ΖΙΜΠΩ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΓΙΑ PVC-AC (τορνιρισμένο). 4 33,00
ΖΙΜΠΩ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΓΙΑ PVC-AC (τορνιρισμένο). 4 45,80
ΖΙΜΠΩ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΓΙΑ PVC-AC (τορνιρισμένο). 4 45,80
ΚΟΝΕΞ ΧΑΛΚΟΥ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΜΕ ΧΑΛΚΙΝΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ 10 2,00
ΚΟΝΕΞ ΧΑΛΚΟΥ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΜΕ ΧΑΛΚΙΝΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ 10 2,40
ΚΟΝΕΞ ΧΑΛΚΟΥ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΜΕ ΧΑΛΚΙΝΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ 10 3,30
ΡΑΚΟΡ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΑΡΣ 20 5,90
ΡΑΚΟΡ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΑΡΣ 10 6,70
ΡΑΚΟΡ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΑΡΣ 5 10,00
ΡΑΚΟΡ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΘΗΛ 20 5,80
ΡΑΚΟΡ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΘΗΛ 10 6,60
ΡΑΚΟΡ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΘΗΛ 5 10,00
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 20 6,00
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 20 7,00
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 20 10,20

Κατεβάστε την τεχνική έκθεση πατώντας εδώ

Η Δ/ντρια Διοικ/κών

& Οικ/κών Υπηρεσιών

Νίκη Ζαχαρού

Σχετικά Άρθρα

4 Αυγ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την εργασία επισκευής έκτακτης βλάβης κεντρικού αγωγού υδροδότησης αμιάντου DN600 στην περιοχή Καράμπαμπα,  σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας […]

11 Σεπ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει τον έλεγχο βλάβης του Υποσταθμού Μέσης Τάσης του Αγ. Θωμά  καθώς και την αντικατάσταση ενός πυκνωτή 20 KVAR,  σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Σε εφαρμογή της  παρ. 9  του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 με την οποία προστέθηκε η παρ. 11 στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 δεν απαιτείται […]