Πρόσκληση για την προμήθεια θειικού αργίλου

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια Θειικού αργιλίου για  την  Εγκατάσταση του Διυλιστηρίου Πόσιμου Νερού της Χαλκίδας Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας, σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής θα πρέπει να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω:

  • Τεχνικό φυλλάδια του υλικού στο οποίο θα αναφέρεται:

α) η σύσταση του υλικού, χώρα προέλευσης και εταιρεία παραγωγής.

  • Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του υλικού (MSDS)
  • Πιστοποιητικό ISO9001  της ενδιαφερόμενης προμηθεύτριας εταιρείας για υλικά επεξεργασίας νερού.
  • Πιστοποιητικό ISO9001 της εταιρείας κατασκευής του προϊόντος.
  • Προκειμένου να διασφαλιστεί πως το προσφερόμενο υλικό είναι κατάλληλο για χρήση στα συστήματα ταχείας διύλισης και την παραγωγή ποσίμου νερού βάσει του σχεδιασμού τους, ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής  θα πρέπει να καταθέσει εναλλακτικά ένα από τα παρακάτω:

α) Βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας των μονάδων για την καταλληλότητα χρήσης του προϊόντος και την διασφάλιση των ανωτέρω, ή

β)  Βεβαίωση του κατασκευαστή του υλικού για την συμμόρφωση του υλικού με τις ισχύουσες διατάξεις σχετικά με την χρήση του σε πόσιμο νερό.

Τα έγγραφα γραμμένα σε άλλη γλώσσα εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά.

Σε εφαρμογή της  παρ. 9  του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 με την οποία προστέθηκε η παρ. 11 στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 δεν απαιτείται να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά, τα δικαιολογητικά περί μη αποκλεισμού από τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής και εγγύηση καλής εκτέλεσης για τις συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

Αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου, ισχύουν οι όροι του άρθρου 200 του Ν.4412/2016.

Η προσφορά με τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλεί στο Γραφείο Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ή μέσω e-mail, το αργότερο έως τις 06-07-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Κατεβάστε την τεχνική έκθεση πατώντας εδώ

 

Η Συντάξασα

Ελένη Μαστρογιάννη

 

Θεωρήθηκε

Η Δ/ντρια   Διοικ/κών

&  Οικονομικών Υπηρεσιών

Νίκη Ζαχαρού

Σχετικά Άρθρα

29 Νοέ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια δύο (2) αντλιών για το αντλιοστάσιο ύδρευσης Αυλίδας,  σύμφωνα  με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Επισημαίνεται ότι τα έξοδα μεταφοράς των αντλιών στον χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία βαρύνουν τον Προμηθευτή. Σε εφαρμογή της  παρ. 9  του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 με την οποία προστέθηκε η παρ. […]

23 Οκτ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια πέντε (5) καινούριων Αντλιών με ενσωματωμένο φλοτέρ, έξοδο 2 ιντσών, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν από το συνεργείο του τμήματος Αποχέτευσης Ομβρίων Υδάτων,  σύμφωνα  με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Επισημαίνεται ότι τα έξοδα μεταφοράς των αντλιών στον χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία βαρύνουν τον Προμηθευτή. Προς απόδειξη […]

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP