Πρόσκληση για την προμήθεια ειδών θερινής ένδυσης και υπόδησης για το προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Η Δ.Ε.Υ.Α.ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ειδών θερινής ένδυσης και υπόδησης για το προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., σύμφωνα  με τη  συνημμένη Τεχνική Έκθεση, ήτοι αναλυτικά:

 

Α/Α Αντικείμενο

Προμήθειας

Είδος Μονάδας Ποσότητα Τιμή ανά μονάδα Συνολική Αξία

σε €

  ΘΕΡΙΝΗ ΕΝΔΥΣΗ        
(1) Παντελόνι μπλε σκούρο τύπου αεροπορίας (όλα τα μεγέθη) τμχ 166 25,00 € 4.150,00 €
(2) Μπλούζα  κοντομάνικη T-shirts μπλε σκούρο (100% βαμβάκι) (όλα τα μεγέθη) τμχ 166 2,80 € 464,80 €
(3) Μπουφάν, με επένδυση εσωτερικά (όλα τα μεγέθη) τμχ 83 50,00 € 4.150,00 €
(4) Μποτάκι δερμάτινο (όλα τα μεγέθη) ζ. 83 60,00 € 4.980,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 13.744,80 €
Φ.Π.Α. 24% 3.298,75 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 17.043,55 €

 

 Τεχνικές Προδιαγραφές:

 (1) Παντελόνι εργασίας τύπου αεροπορίας (όλα τα μεγέθη), χρώματος μπλε σκούρο, βαμβακερό 60% & πολυεστέρας 40%, με δύο (2) χωστές τσέπες μπροστά, μία (1) τσέπη πλαϊνή με καπάκι και κλείσιμο χρατς, και στην άλλη πλευρά μία (1) μετροτσέπη, δύο (2) τσέπες πίσω με κλείσιμο χρατς, κούμπωμα με φερμουάρ και μεταλλικό κουμπί και ενίσχυση  στο καβάλο.

(2) Μπλούζα κοντομάνικη Tshirts (όλα τα μεγέθη), χρώματος μπλε σκούρο, 100% βαμβακερό, καλής ποιότητας.

(3) Μπουφάν εργασίας softshell (όλα τα μεγέθη), αδιάβροχο  10.000mm αναπνέον 3000gr/m2/24hrs κατ’ ελάχιστον, εξωτερικά από υλικό 96% πολυεστέρας και 4% ελαστάνη,  εσωτερικά 100% πολυεστέρας, χρώματος μαύρο, με αποσπώμενη κουκούλα με φερμουάρ, με επένδυση φλις εσωτερικά και στην κουκούλα, κλείσιμο με φερμουάρ, τουλάχιστον δύο  εξωτερικές πλαϊνές τσέπες μπροστά και κλείσιμο με φερμουάρ.

(4) Μποτάκι δερμάτινο (όλα τα μεγέθη), σε χρώμα καφέ ή μαύρο από δέρμα εξαιρετικής ποιότητας, εσωτερικά και εξωτερικά, με κορδόνια (προαιρετικά να διαθέτει και φερμουάρ), σόλα με λάστιχο από κάτω,  με αντίσταση στα λάδια και στην ολίσθηση και σόλα με εξωτερική ραφή και κόλλημα.

 

Επισημαίνεται ότι τα έξοδα μεταφοράς των ως άνω ειδών στον χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία βαρύνουν τον Προμηθευτή.

Οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς  οφείλουν να υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1.Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα σταλούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου) ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή καθώς και υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.

δ. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.

ε. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) όσον αφορά στη σύσταση και εκπροσώπηση αυτού. Τα πιστοποιητικά ΓΕΜΗ να είναι έκδοσης εντός τριάντα εργάσιμων ημερών από την υποβολή τους.

Τα ως άνω δικαιολογητικά θα προσκομισθούν αποκλειστικά και μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο της προμήθειας, μετά το στάδιο αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.

  1. Οικονομική προσφορά.
  2. Τεχνική προσφορά, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τα εξής :

3.1. Πλήρη τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου είδους, το εμπορικό σήμα, το εργοστάσιο παραγωγής, τη χώρα προέλευσης του προϊόντος καθώς και την επωνυμία της προμηθεύτριας εταιρείας.

3.2. Δείγμα για κάθε προσφερόμενο είδος εις διπλούν, ήτοι δύο (2) τεμάχια παντελόνι μεγέθους L, δύο (2) τεμάχια μπλούζα κοντομάνικη μεγέθους L, δύο (2) τεμάχια μπουφάν μεγέθους L και δύο (2) ζεύγη μποτάκι μεγέθους 43.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή για όλα τα είδη που συμπεριλαμβάνονται στον ως άνω πίνακα.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει χαμηλότερης τιμής, ανά είδος, με την προϋπόθεση να γίνουν αποδεκτά τα δείγματα.

Δε θα γίνουν δεκτές προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν τις προϋπολογισθείσες ή δεν έχουν γίνει δεκτά τα δείγματα.

Η αξιολόγηση των προσφορών (και των δειγμάτων) θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών που έχει οριστεί με την αρ. 257/2019 απόφαση ΔΣ/ΔΕΥΑΧ και τη συμμετοχή ενός εκπροσώπου των εργαζομένων.

Τα δείγματα θα παραδοθούν στην Επιτροπή κατά το στάδιο αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς (μακροσκοπικός έλεγχος).

Η επιστροφή των δειγμάτων στους οικονομικούς φορείς στους οποίους δεν κατακυρώθηκε ή δεν ανατέθηκε η προμήθεια, αν δεν καταστράφηκαν, μερικώς ή ολικώς, κατά τη διαδικασία των ελέγχων, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης της σχετικής κατακύρωσης ή ανάθεσης, με μέριμνα και ευθύνη τούτων και μετά από σχετικό αίτημά τους.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής και εγγύηση καλής εκτέλεσης για τις συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

Αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου, ισχύουν οι όροι του άρθρου 200 του Ν.4412/2016.

Η προσφορά με τα δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς (και τα δείγματα) πρέπει να αποσταλεί στο Γραφείο Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., σε κλειστή (σφραγισμένη) συσκευασία στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος καθώς και η ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ», το αργότερο έως 09-06-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Κατεβάστε την τεχνική έκθεση πατώντας εδώ

 

Η Υπεύθυνη

Γραφείου Προμηθειών

Ελένη Μαστρογιάννη                                                                      

 

Θεωρήθηκε

Η Δ/ντρια Διοικ/κών

&  Οικονομικών Υπηρεσιών

Νίκη Ζαχαρού

 

Σχετικά Άρθρα

1 Νοέ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας απομακρυσμένης επίβλεψης για είκοσι πέντε (25) υπηρεσιακά οχήματα, σύμφωνα  με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα […]

22 Οκτ

O Πρόεδρος Δ.Σ../Δ.Ε.Υ.Α.Χ. προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων» της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, για την ανάδειξη παρόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού 60.000,00 €, χωρίς Φ.Π.Α. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 31/10/2014 , ημέρα Παρασκευή, με […]