Πρόσκληση για την προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης προσωπικού

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης  για το προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., σύμφωνα  με τη αρ. 164/2019 απόφαση ΔΣ/Δ.Ε.Υ.Α.Χ. [ΑΔΑ: ΨΞΨ5ΟΕΚΜ-ΘΕ3], ήτοι αναλυτικά:

Α/Α Αντικείμενο

Προμήθειας

Είδος Μονάδας Ποσότητα Τιμή ανά μονάδα Συνολική Αξία σε €
  ΘΕΡΙΝΗ ΕΝΔΥΣΗ        
(1) Παντελόνια τύπου τζιν  (όλα τα μεγέθη) τμχ 122 23,00 € 2.806,00 €
(2) Μπλούζες κοντομάνικες (100% βαμβάκι) (όλα τα μεγέθη) τμχ 122 11,50 € 1.403,00 €
(3) Μπουφάν τύπου τζιν θερινό (όλα τα μεγέθη) τμχ 61 35,00 € 2.135,00 €
(4) Μποτάκια χωρίς επένδυση (όλα τα μεγέθη) ζ. 61 78,00 € 4.758,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 11.102,00 €
Φ.Π.Α. 24% 2.664,48 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 13.766,48 €

  Τεχνικές Προδιαγραφές:

(1) Παντελόνια τύπου jean (όλα τα μεγέθη), χρώματος μπλε, κλείσιμο με φερμουάρ και κουμπί, θηλιές ζώνης, τουλάχιστον  98% cotton, τουλάχιστον τέσσερις τσέπες.

(2) Μπλούζες κοντομάνικες (όλα τα μεγέθη), χρώματος μπλε ή γκρι, 100% cotton, με γιακά τύπου polo.

(3) Μπουφάν τύπου jean θερινό (όλα τα μεγέθη), χρώματος μπλε, κλείσιμο με μεταλλικά κουμπιά, τουλάχιστον δύο  εξωτερικές τσέπες, 100% cotton, (προαιρετικά εσωτερική πατιλέτα με φερμουάρ).

(4) Μποτάκια χωρίς επένδυση (όλα τα μεγέθη), σε χρώμα καφέ σκούρο ή μαύρο από δέρμα εξαιρετικής ποιότητας, εσωτερικά και εξωτερικά, με κορδόνια (προαιρετικά να διαθέτει και φερμουάρ), σόλα με λάστιχο από κάτω.

 

Επισημαίνεται ότι τα έξοδα μεταφοράς των ως άνω ειδών στον χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία βαρύνουν τον Προμηθευτή.

Οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς  οφείλουν να υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 

  1. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου) ή Υπεύθυνη Δήλωση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7αγ του άρθρου 43 του ν.4605/2019.  Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς(άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή  για κάθε οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο οφείλει να καταβάλει εισφορές καθώς και υπεύθυνη δήλωση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του προσφέροντος (ή του νομίμου εκπροσώπου) αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.

δ. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο έκδοσης του τελευταίου τριμήνου.

ε. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) όσον αφορά στη σύσταση και εκπροσώπηση αυτού. Τα πιστοποιητικά ΓΕΜΗ να είναι έκδοσης εντός τριάντα εργάσιμων ημερών από την υποβολή τους.

Τα ως άνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται με την προσφορά ή έστω σε σημείο πριν την ανάθεση.

 

  1. Οικονομική προσφορά.

 

  1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

3.1. Πλήρη τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου είδους, το εμπορικό σήμα, το εργοστάσιο παραγωγής, τη χώρα προέλευσης του προϊόντος καθώς και την επωνυμία της προμηθεύτριας εταιρείας.

3.2. Δείγμα για κάθε προσφερόμενο είδος εις διπλούν, ήτοι δύο (2) τεμάχια παντελόνι τζιν μεγέθους Μ, δύο (2) τεμάχια μπλούζα κοντομάνικη μεγέθους Μ, δύο (2) τεμάχια μπουφάν τζιν θερινό μεγέθους Μ και δύο (2) ζεύγη μποτάκι μεγέθους 43.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή για όλα τα είδη που συμπεριλαμβάνονται στον ως άνω πίνακα.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει χαμηλότερης τιμής, ανά είδος,  με την προϋπόθεση να γίνουν αποδεκτά τα δείγματα.

Δε θα γίνουν δεκτές προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν τις προϋπολογισθείσες ή δεν έχουν γίνει δεκτά τα δείγματα.

Η αξιολόγηση των προσφορών (και των δειγμάτων) θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών που έχει οριστεί με την αρ. 247/2018 απόφαση ΔΣ/ΔΕΥΑΧ και τη συμμετοχή ενός εκπροσώπου των εργαζομένων.

Τα δείγματα θα παραδοθούν στην Επιτροπή Διαγωνισμού  κατά το στάδιο αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς (μακροσκοπικός έλεγχος).

Η επιστροφή των δειγμάτων στους οικονομικούς φορείς στους οποίους δεν κατακυρώθηκε ή δεν ανατέθηκε η προμήθεια, αν δεν καταστράφηκαν, μερικώς ή ολικώς, κατά τη διαδικασία των ελέγχων, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης της σχετικής κατακύρωσης ή ανάθεσης, με μέριμνα και ευθύνη τούτων και μετά από σχετικό αίτημά τους.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής και εγγύηση καλής εκτέλεσης για τις συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

Αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου, ισχύουν οι όροι του άρθρου 200 του Ν.4412/2016.

Η προσφορά με τα δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς (και τα δείγματα) πρέπει να αποσταλεί στο Γραφείο Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., σε κλειστή (σφραγισμένη) συσκευασία στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος καθώς και η ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ», το αργότερο έως 29-07-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα πατώντας εδώ

 

Η Υπεύθυνη

Γραφείου Προμηθειών  

Ελένη Μαστρογιάννη                                                                      

 

Θεωρήθηκε

Η Δ/ντρια Διοικ/κών

&  Οικονομικών Υπηρεσιών

Νίκη Ζαχαρού

Σχετικά Άρθρα

25 Ιούν

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την κατασκευή άξονα γέφυρας που αφορά στο Κέντρο Λυμάτων Νέας Αρτάκης,  σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Σε εφαρμογή της  παρ. 9  του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 με την οποία προστέθηκε η παρ. 11 στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 δεν απαιτείται να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας […]

19 Φεβ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια  υλικών ύδρευσης,  σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης […]