Πρόσκληση για την προμήθεια ειδών χειμερινής ένδυσης

Η Δ.Ε.Υ.Α.ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ειδών χειμερινής ένδυσης για το προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., σύμφωνα  με τη αρ. 219/2019 απόφαση ΔΣ/Δ.Ε.Υ.Α.Χ. [ΑΔΑ: 6ΝΩ7ΟΕΚΜ-Φ7Ι] και τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση, ήτοι αναλυτικά:

 

Α/Α Αντικείμενο

Προμήθειας

Είδος Μονάδας Ποσότητα Τιμή ανά μονάδα Συνολική Αξία

σε €

  ΘΕΡΙΝΗ ΕΝΔΥΣΗ        
(1) Παντελόνια τζιν χειμερινά (όλα τα μεγέθη) τμχ 160 30,00 € 4.800,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 4.800,00 €
Φ.Π.Α. 24% 1.152,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.952,00 €

 

Τεχνικές Προδιαγραφές:

(1) Παντελόνια jean χειμερινά (όλα τα μεγέθη), χρώματος μπλε, κλείσιμο με φερμουάρ και κουμπί, θηλιές ζώνης, τουλάχιστον  98% cotton, τουλάχιστον τέσσερις τσέπες.

Επισημαίνεται ότι τα έξοδα μεταφοράς των ως άνω ειδών στον χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία βαρύνουν τον Προμηθευτή.

Οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς  οφείλουν να υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1.Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, μαζί με την προσφορά θα σταλούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου) ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ.

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) σε ισχύ που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή καθώς και υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.

δ. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο σε ισχύ την ημερομηνία υποβολής του.

ε. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) όσον αφορά στη σύσταση και εκπροσώπηση αυτού. Τα πιστοποιητικά ΓΕΜΗ να είναι έκδοσης εντός τριάντα εργάσιμων ημερών από την υποβολή τους.

2. Οικονομική προσφορά.

 3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

3.1. Πλήρη τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου είδους, το εμπορικό σήμα, το εργοστάσιο παραγωγής, τη χώρα προέλευσης του προϊόντος καθώς και την επωνυμία της προμηθεύτριας εταιρείας.

3.2. Δείγμα για το προσφερόμενο είδος εις διπλούν, ήτοι δύο (2) τεμάχια παντελόνι τζιν μεγέθους L.

Προσφορές υποβάλλονται για τη συνολική ποσότητα του είδους που συμπεριλαμβάνεται στον ως άνω πίνακα.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει χαμηλότερης τιμής, με την προϋπόθεση να γίνουν αποδεκτά τα δείγματα.

Δε θα γίνουν δεκτές προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν τις προϋπολογισθείσες ή δεν έχουν γίνει δεκτά τα δείγματα.

Η αξιολόγηση των προσφορών (και των δειγμάτων) θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών που έχει οριστεί με την αρ. 257/2019 απόφαση ΔΣ/ΔΕΥΑΧ και τη συμμετοχή ενός εκπροσώπου των εργαζομένων.

Τα δείγματα θα παραδοθούν στην Επιτροπή κατά το στάδιο αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς (μακροσκοπικός έλεγχος).

Η επιστροφή των δειγμάτων στους οικονομικούς φορείς στους οποίους δεν κατακυρώθηκε ή δεν ανατέθηκε η προμήθεια, αν δεν καταστράφηκαν, μερικώς ή ολικώς, κατά τη διαδικασία των ελέγχων, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης της σχετικής κατακύρωσης ή ανάθεσης, με μέριμνα και ευθύνη τούτων και μετά από σχετικό αίτημά τους.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής και εγγύηση καλής εκτέλεσης για τις συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

Αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου, ισχύουν οι όροι του άρθρου 200 του Ν.4412/2016.

Η προσφορά με τα δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς (και τα δείγματα) πρέπει να αποσταλεί στο Γραφείο Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., σε κλειστή (σφραγισμένη) συσκευασία στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος καθώς και η ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ», το αργότερο έως 27-04-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Κατεβάστε την τεχνική έκθεση πατώντας εδώ

 

Η Υπεύθυνη

Γραφείου Προμηθειών   

Ελένη Μαστρογιάννη                                                                    

 

Θεωρήθηκε

Η Δ/ντρια  Διοικ/κών

&  Οικονομικών Υπηρεσιών

Νίκη Ζαχαρού

Σχετικά Άρθρα

28 Μαρ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια Εκατόν Πενήντα (150) καπέλων τύπου τζόκεϊ, σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Σε εφαρμογή της  παρ. 9  του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 με την οποία προστέθηκε η παρ. 11 στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 δεν απαιτείται να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά, τα δικαιολογητικά περί […]

9 Μαΐ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση εξειδικευμένων υποβρύχιων εργασιών, ώστε να επισκευαστεί ο υποθαλάσσιος αγωγός αποχέτευσης λυμάτων Φ315 στο Κέντρο Λυμάτων Χαλκίδας, σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με […]

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP