Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων Δ.Ε. Χαλκίδας

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών για τη Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δ.Ε. Χαλκίδας, για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός και δέκα τεσσάρων (14) ημερών, σύμφωνα  με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου) ή Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7αγ του άρθρου 43 του ν.4605/2019.  Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς(άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή  για κάθε οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο οφείλει να καταβάλει εισφορές καθώς και υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος (ή του νομίμου εκπροσώπου) αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.

δ. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο έκδοσης του τελευταίου τριμήνου.

ε. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016). Τυχόν πιστοποιητικά ΓΕΜΗ, να είναι έκδοσης εντός τριάντα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους.

Τα ως άνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται με την προσφορά ή έστω σε σημείο πριν την ανάθεση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

1)  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι : 

α) διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό για τη λειτουργία της υπηρεσίας και ότι μπορεί να διαθέσει τουλάχιστον το παρακάτω στελεχικό δυναμικό:

  • Ένα (1) Συντηρητή για το Τμήμα Η/Μ  Αποχέτευσης , με άδεια πρακτικού μηχανικού συντηρητή Γ’ τάξεως και άνω (Β.Δ. 16.04.50) ή άδεια αρχιτεχνίτη μηχανικού 2ης Ειδικότητας (Π.Δ. 115/2012)
  • Δύο (2) ανειδίκευτοι εργάτες για το Τμήμα Η/Μ Αποχέτευσης
  • Τρείς (3) Συντηρητές ή Ηλεκτρολόγους για το Σύστημα τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού στον κεντρικό σταθμό ελέγχου. Οι Συντηρητές θα πρέπει να έχουν άδεια πρακτικού μηχανικού συντηρητή Γ’ τάξεως και άνω (Β.Δ. 16.04.50) ή άδεια αρχιτεχνίτη μηχανικού 2ης Ειδικότητας (Π.Δ. 115/2012). Οι Ηλεκτρολόγοι θα πρέπει να έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού Ηλεκτρολόγου Γ ειδικότητας ή άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α ειδικότητας του Π.Δ. 108/2013.
  • Ένα (1) Διπλωματούχο Μηχανικό, απόφοιτο ΑΕΙ (Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο ή Μηχανολόγο-Ηλεκτρολόγο), υπεύθυνο για το προσωπικό του, ο οποίος θα διαθέτει κατ’ ελάχιστον εμπειρία τρία έτη στην συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Αποχέτευσης και ο οποίος σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο του Τμήματος (εργάσιμες ώρες) ή αυτόνομα (έκτακτη συντήρηση-αποκατάσταση βλαβών τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες) θα έχει την ευθύνη εκτέλεσης της εργασίας.
  • Ένα (1) Τεχνικό Ασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής και εγγύηση καλής εκτέλεσης για τις συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

Αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου, ισχύουν οι όροι του άρθρου 200 του Ν.4412/2016.

Η προσφορά με τα δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς πρέπει να αποσταλεί στο Γραφείο Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ή μέσω e-mail, το αργότερο έως τις 27-06-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Κατεβάστε την τεχνική έκθεση πατώντας εδώ

 

Η Υπεύθυνη

Γραφείου Προμηθειών

Ελένη Μαστρογιάννη                                                                     

 

Θεωρήθηκε

Η Δ/ντρια Διοικ/κών

&  Οικονομικών Υπηρεσιών

Νίκη Ζαχαρού

Σχετικά Άρθρα

21 Μαρ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ» με προϋπολογισμό, χωρίς Φ.Π.Α. 50.439,41Ευρώ. (CPV: 452313008). Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., Νεοφύτου 69, Χαλκίδα, την 05-04-2019 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 π.μ. , από την Αρμόδια […]

27 Φεβ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προληπτική συντήρηση και διάγνωση των εκτάκτων Ηλεκτρολογικών βλαβών και επίβλεψη τηλεχειρισμού των Αντλιοστασίων Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δ.Ε. Ληλαντίου, σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με […]

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP