Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου οικονομικών καταστάσεων

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών ελέγχου οικονομικών καταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.  έτους 2018, σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου) ή Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7αγ του άρθρου 43 του ν.4605/2019.  Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) σε ισχύ την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.

δ. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) (Καταστατικό, γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης κ.λ.π.) έκδοσης εντός τριάντα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους.

Τα ως άνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται με την προσφορά ή έστω σε σημείο πριν την ανάθεση.

Ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να  προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Βεβαίωση του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ. ότι είναι εγγεγραμμένος στο Ειδικό Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών, έκδοσης εντός του έτους 2019.
  2. Βεβαίωση του Σ.Ο.Ε.Λ. η οποία να πιστοποιεί ότι δεν έχει υποπέσει σε παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του απόφαση για σοβαρό αδίκημα από το Εποπτικό Συμβούλιο, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.
  3. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ’ αυτό , το οποίο θα έχει ισχύ την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
  4. Πίνακα με τον/τους υπεύθυνο/ους του έργου, τον/τους αναπληρωτή/τές καθώς και της ομάδας η οποία θα εκτελέσει το ελεγκτικό έργο και την προϋπηρεσία τους σε ανάλογο ελεγκτικό έργο.
  5. Περιγραφή του υπό εκτέλεση έργου του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της ΔΕΥΑΧ διαχειριστικής περιόδου 2018, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.
  6. Οικονομική Προσφορά.

Η προσφορά με τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλεί στο Γραφείο Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ή μέσω e-mail, το αργότερο έως τις 27-08-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Κατεβάστε την τεχνική έκθεση πατώντας εδώ

 

Η Υπεύθυνη

Γραφείου Προμηθειών    

Ελένη Μαστρογιάννη                                                                  

 

Θεωρήθηκε

Η Δ/ντρια Διοικ/κών

&  Οικονομικών Υπηρεσιών

Νίκη Ζαχαρού

 

 

Σχετικά Άρθρα

27 Αυγ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την επισκευή του με αρ. κυκλοφ. XAO 6166 γερανοφόρου οχήματος, ιδιοκτησίας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., ήτοι αναλυτικά: 1 τμχ άνω αντλία αμπραγιάζ Αντικατάσταση αντλίας-μάζεμα κανών βάσης κάτω αντλίας 2 τμχ μπαταρίες 1 τμχ λάστιχο οπίσθιο μεταχειρισμένο Εργασία αντικατάστασης ελαστικού, στερέωμα οπίσθιου φτερού Σε εφαρμογή της  παρ. 9  του άρθρου 107 του […]

14 Αυγ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να προβεί στην Προμήθεια – Αντικατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Ομαλού Εκκινητή για το αντλιοστάσιο ακαθάρτων Α3 (ΠΡΟ-ΚΕΛ) στην Δ.Ε. Νέας Αρτάκης, σύμφωνα  με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Σε εφαρμογή της  παρ. 9  του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 με την οποία προστέθηκε η παρ. 11 στο άρθρο 73 του ν. […]