Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Χερσαία μεταφορά και διάθεση αφυδατωμένης ιλύος των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας σε αδειοδοτημένο χώρο Τελικής Διάθεση”

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την Παροχή Υπηρεσίας με τίτλο: “Χερσαία μεταφορά και διάθεση αφυδατωμένης ιλύος των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας σε αδειοδοτημένο χώρο Τελικής Διάθεσης”, σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου ή Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7αγ του άρθρου 43 του ν.4605/2019.  Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή.

δ. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.

ε. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016). Τυχόν πιστοποιητικά ΓΕΜΗ, να είναι έκδοσης εντός τριάντα εργάσιμων ημερών από την υποβολή τους.

Τα ως άνω  δικαιολογητικά θα υποβάλλονται με την προσφορά ή έστω σε σημείο πριν την ανάθεση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

  1. .Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με τον εξοπλισμό (φορτωτή, φορτηγά κ.α.) που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της ως άνω παροχής υπηρεσίας (ψηφιακά υπογεγραμμένη), η οποία θα συνοδεύεται από τα κάτωθι (για κάθε είδος Μ.Ε. ή οχήματος που θα χρησιμοποιηθεί):

α) Άδεια κυκλοφορίας.

β) Ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε ισχύ.

γ) Απόδειξη ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. για όπου υπάρχει υποχρέωση.

δ) Επαγγελματικό δίπλωµα οδήγησης ή άδεια χειριστή, σε ισχύ.

ε) Απόδειξη καταβολής τελών κυκλοφορίας ή τελών χρήσης.

  1. Ο υποψήφιος Πάροχος πρέπει να διαθέτει ή να έχει συμφωνία με χώρο (Μονάδα) Τελική Διάθεσης, όπου θα καταλήξει η αφυδατωμένη ιλύς από την Δ.Ε.Υ.Α.Χ., με περιβαλλοντική αδειοδότηση (ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ) και άδεια λειτουργίας σε ισχύ με τον αντίστοιχο κωδικό ΕΚΑ 190805 που αναφέρεται σε ιλύ αστικών λυμάτων (ΕΚΑ 19 07 05). Η αδειοδότηση της Μονάδας αυτής δίνεται σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση έργων του ΥΑ 1958/2012 (ή επικαιροποίηση –τροποποίηση αυτού με νεότερη νομοθεσία), από τις κατά περίπτωση αρμόδιες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσίες.

Ειδικά τα αποδεικτικά μέσα τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους ή να είναι νομίμως επικυρωμένα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014.

Όλες οι υποβληθείσες Υπεύθυνες Δηλώσεις προκειμένου να γίνουν αποδεκτές θα φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής και εγγύηση καλής εκτέλεσης για τις συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

Αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του Προμηθευτή, ισχύουν οι όροι του άρθρου 200 του Ν.4412/2016 καθώς και η προηγούμενη εξόφληση τυχόν οφειλών του Παρόχου προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Θα προτιμηθεί τρόπος πληρωμής με πίστωση τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.

Η προσφορά με τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλεί στο Γραφείο Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ή στο e-mail gprom@deyax.gr, το αργότερο έως τις 28-09-2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Κατεβάστε την τεχνική έκθεση πατώντας εδώ

 

 

Η Υπεύθυνη

Γραφείου Προμηθειών

Ελένη Μαστρογιάννη                                                                      

 

Θεωρήθηκε

Η Δ/ντρια  Διοικ/κών

&  Οικονομικών Υπηρεσιών

Νίκη Ζαχαρού

 

Σχετικά Άρθρα

5 Δεκ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει τη βαθμονόμηση και συντήρηση του υπάρχοντος μηχανήματος της Εγκατάστασης του Κέντρου Λυμάτων Χαλκίδας, σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Σε εφαρμογή της  παρ. 9  του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 με την οποία προστέθηκε η παρ. 11 στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 δεν απαιτείται να προσκομίσετε μαζί με την […]

28 Νοέ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται για την προμήθεια έξι (6) ελαστικών, κατασκευασμένα την τελευταία διετία (DOT 2016), σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Σε εφαρμογή της  παρ. 9  του άρθρου 107 του Ν.4797/2017 με την οποία προστέθηκε η παρ. 11 στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 δεν απαιτείται να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά, […]