Πρόσκληση για την παροχή εξειδικευμένων υποβρύχιων εργασιών επιθεώρησης και επισκευής υποθαλάσσιων αγωγών

Η ΔΕΥΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται για την παροχή εξειδικευμένων υποβρύχιων εργασιών επιθεώρησης και επισκευής υποθαλάσσιων αγωγών, ήτοι αναλυτικά:

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΟ
1 Ρύθμιση δικλείδας Γεώτρησης Γ4 Ούγγρων (μέσα στην Παραλίμνη)  

Κατ’ αποκοπή

   
2 Αναγνώριση και απομάκρυνση τμήματος αγνώστου αγωγού Φ110 στον δίαυλο Χαλκίδας Κατ’ αποκοπή    
3 Επιθεώρηση – βιντεοσκόπηση αγωγού αποχέτευσης Κατ’ αποκοπή    
4 Επιθεώρηση τριών (3) αγωγών ύδρευσης στην περιοχή Σουβάλας – Κανήθου Κατ’ αποκοπή    
5 Επισκευή διαρροής αγωγού ύδρευσης Φ315 με τοποθέτηση ειδικού επισκευαστικού τεμαχίου Κατ’ αποκοπή    
6 Απεμπλοκή βάσης αγκύρωσης από τον υποθαλάσσιο αγωγό ύδρευσης και απομάκρυνση σημαδούρας στον δίαυλο Χαλκίδας Κατ’ αποκοπή    
      ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ  
      ΦΠΑ  
      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

Παρακαλώ να συμπληρωθεί το παρόν έντυπο ή δικό σας έντυπο που να τηρεί τη σειρά του πρωτότυπου.

Η προσφορά  σας να σταλεί στο Γραφείο Προμηθειών έως τις 25-05-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Αντίγραφο λογαριασμού ύδρευσης και αποχέτευσης.

ε. Άδεια λειτουργίας καταδυτικού συνεργείου

 

Τα δικαιολογητικά από (α) έως και (γ) θα υποβάλλονται με την προσφορά ή έστω σε σημείο πριν την ανάθεση.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής και εγγύηση καλής εκτέλεσης για τις συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

Αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου, ισχύουν οι όροι του άρθρου 200 του Ν.4412/2016 καθώς και η προηγούμενη εξόφληση τυχόν οφειλών του Προμηθευτή προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Κατεβάστε την τεχνική έκθεση πατώντας εδώ

 

Η Υπεύθυνη

Γραφείου Προμηθειών          

Ελένη Μαστρογιάννη                                                                                         

 

Θεωρήθηκε

Η Δ/ντρια Διοικ/κών

&  Οικονομικών Υπηρεσιών

Νίκη Ζαχαρού

Σχετικά Άρθρα

8 Αυγ

Η Δ.Ε.Υ.Α.ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την επισκευή μιας αντλίας λυμάτων της Δ.Ε. Ν.Αρτάκης,  σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Απόσπασμα […]

7 Ιούν

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την εργασία κοπής ενός δένδρου σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Σε εφαρμογή της  παρ. 9  του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 με την οποία προστέθηκε η παρ. 11 στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 δεν απαιτείται να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά, τα δικαιολογητικά περί μη αποκλεισμού […]

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP