Πρόσκληση για την παροχή εξειδικευμένων υποβρύχιων εργασιών επιθεώρησης και επισκευής υποθαλάσσιων αγωγών

Η ΔΕΥΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται για την παροχή εξειδικευμένων υποβρύχιων εργασιών επιθεώρησης και επισκευής υποθαλάσσιων αγωγών, ήτοι αναλυτικά:

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΟ
1 Ρύθμιση δικλείδας Γεώτρησης Γ4 Ούγγρων (μέσα στην Παραλίμνη)  

Κατ’ αποκοπή

   
2 Αναγνώριση και απομάκρυνση τμήματος αγνώστου αγωγού Φ110 στον δίαυλο Χαλκίδας Κατ’ αποκοπή    
3 Επιθεώρηση – βιντεοσκόπηση αγωγού αποχέτευσης Κατ’ αποκοπή    
4 Επιθεώρηση τριών (3) αγωγών ύδρευσης στην περιοχή Σουβάλας – Κανήθου Κατ’ αποκοπή    
5 Επισκευή διαρροής αγωγού ύδρευσης Φ315 με τοποθέτηση ειδικού επισκευαστικού τεμαχίου Κατ’ αποκοπή    
6 Απεμπλοκή βάσης αγκύρωσης από τον υποθαλάσσιο αγωγό ύδρευσης και απομάκρυνση σημαδούρας στον δίαυλο Χαλκίδας Κατ’ αποκοπή    
      ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ  
      ΦΠΑ  
      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

Παρακαλώ να συμπληρωθεί το παρόν έντυπο ή δικό σας έντυπο που να τηρεί τη σειρά του πρωτότυπου.

Η προσφορά  σας να σταλεί στο Γραφείο Προμηθειών έως τις 25-05-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Αντίγραφο λογαριασμού ύδρευσης και αποχέτευσης.

ε. Άδεια λειτουργίας καταδυτικού συνεργείου

 

Τα δικαιολογητικά από (α) έως και (γ) θα υποβάλλονται με την προσφορά ή έστω σε σημείο πριν την ανάθεση.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής και εγγύηση καλής εκτέλεσης για τις συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

Αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου, ισχύουν οι όροι του άρθρου 200 του Ν.4412/2016 καθώς και η προηγούμενη εξόφληση τυχόν οφειλών του Προμηθευτή προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Κατεβάστε την τεχνική έκθεση πατώντας εδώ

 

Η Υπεύθυνη

Γραφείου Προμηθειών          

Ελένη Μαστρογιάννη                                                                                         

 

Θεωρήθηκε

Η Δ/ντρια Διοικ/κών

&  Οικονομικών Υπηρεσιών

Νίκη Ζαχαρού

Σχετικά Άρθρα

14 Νοέ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια αναλωσίμων ανταλλακτικών για το αποφρακτικό της επιχείρησης, ήτοι αναλυτικά: ενός λάστιχου υψηλής πίεσης (250 bar) από καουτσούκ για απόφραξη με ελαστικά λινά υψηλής αντοχής, διατομής DN 19 και συνεχόμενου μήκους 80 m. ενός περιστρεφόμενου ακροφύσιου RTK 40 R3/4 (αντίστοιχο τύπου WARTHOG ROTATING NUZZLE) ενός ακροφύσιου GB075 R3/4 […]

28 Αυγ

Ενημερώνουμε τους καταναλωτές, ότι λόγω βλάβης σε αγωγό ύδρευσης θα γίνει διακοπή νερού σήμερα Τετάρτη 28/8/2019, στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Ιωάννη Χαλκίδας και ειδικότερα στις οδούς Μεγασθένους, Προαστείου, Μεσσαπίων και Αγίας Κυριακής. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της βλάβης είναι μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι.