Πρόσκληση για την επισκευή Αποφρακτικού (βυτίου)

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την επισκευή του με αρ. κυκλοφ. ME 63429 Αποφρακτικού (βυτίου) ιδιοκτησίας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., ήτοι αναλυτικά:

 • Κομπλέν αντλίας (κατασκευή στον τόρνο)
 • Εξαγωγή αντλίας νερού πιέσεως για αντικατάσταση κομπλέν και επανατοποθέτησή της
 • Ευθυγράμμιση ιμάντων κίνησης αυτών, αναλίπανση και καθαρισμός αξόνων
 • Εργασία αντικατάστασης σωλήνα αναρρόφησης, καθαρισμός γωνίας (από πέτρες και λίπη) και φίλτρου αναρρόφησης
 • Επισκευή ράουλων σωλήνα και ρύθμιση ώστε να συμβαδίζει το ράουλο με την ανέμη του ελαστικού σωλήνα
 • 1 τμχ ρουλεμάν άνω άξονα καβαλέτο
 • 1 τμχ σταυρός κίνησης
 • Εργασία εξαγωγής όλων των αξόνων κινήσεων της αντλίας νερού, της αντλίας κενού, επισκευή άξονα με καβαλέτο, εξαγωγή τροχαλίων επανατοποθέτησή τους και ευθυγράμμιση τροχαλίων και κινήσεων του, εξαγωγή κεντρικού και αλλαγή σταυρού κίνησης.
 • 1 σετ αμπραγιάζ δίσκο πλατώ
 • 1 τμχ βολάν κινητήρα
 • 1 σετ βάσεις σασμάν
 • 1 τμχ άνω αντλία αμπραγιάζ
 • 1 σετ επαναφοράς πεταλιού αμπραγιάζ
 • 1 τμχ μανόμετρο γλυκερίνης
 • Εργασία εξαγωγής και επανατοποθέτηση σασμάν, αντικατάσταση βάσεων, εργασία αντικατάστασης άνω αντλίας, αμπραγιάζ και πεταλιέρας
 • 14 λίτρα λάδι κινητήρα
 • 1 τμχ φίλτρο λαδιού
 • 1 τμχ φίλτρο πετρελαίου
 • 1 τμχ φίλτρο αέρος
 • 1 τμχ φίλτρο ξηραντήρα
 • 8 λίτρα λάδι αντλίας νερού
 • Εργασία σέρβις κινητήρα και αλλαγής λαδιών και αντλίας
 • Εργασία κατασκευής κλαπέτου αναρρόφησης δεξαμενής ασφαλιστικού

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς(άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή καθώς και υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος (ή του νομίμου εκπροσώπου) αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.

δ. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016). Τυχόν πιστοποιητικά ΓΕΜΗ, να είναι έκδοσης εντός τριάντα ημερών από την υποβολή τους.

ε. Άδεια λειτουργίας συνεργείου σε ισχύ.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής και εγγύηση καλής εκτέλεσης για τις συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

Αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου, ισχύουν οι όροι του άρθρου 200 του Ν.4412/2016 καθώς και η προηγούμενη εξόφληση τυχόν οφειλών του αναδόχου προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Η προσφορά πρέπει να αποσταλεί στο Γραφείο Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ή μέσω e-mail, το αργότερο έως τις 30-08-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

 

Η Υπεύθυνη Γραφείου                                       Η Δ/ντρια Διοικ/κών

Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Χ.                                     & Οικ/κών Υπηρεσιών

Ελένη Μαστρογιάννη                                         Νίκη Ζαχαρού

 

Σχετικά Άρθρα

7 Ιαν

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον «Ορισμό ορκωτού ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2015 της ΔΕΥΑΧ», προϋπολογισμού 18.000,00€ πλέον ΦΠΑ.

27 Μαρ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την επισκευή του αρ. κυκλοφ. XAN 1427 υπηρεσιακού οχήματος, ήτοι αναλυτικά: 1 τμχ μπαταρία 100 ΑΗ Σε εφαρμογή της  παρ. 9  του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 με την οποία προστέθηκε η παρ. 11 στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 δεν απαιτείται να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά, […]

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP