Πρόσκληση για τη συντήρηση συστημάτων πυρόσβεσης

Η ΔΕΥΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται για τη συντήρηση των συστημάτων πυρόσβεσης στις κάτωθι  εγκαταστάσεις της :

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ
1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (οδός Νεοφύτου 69-Χαλκίδα)

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Δημήτριος Φούντας τηλ. 22210 61317

2. Κέντρο Λυμάτων Χαλκίδας

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Παπαδήμα Μαρία τηλ. 22210 86055

3. Αντλιοστάσιο Λυμάτων Α΄ Χαλκίδας

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Τσαλκιτζής Γεώργιος τηλ. 22210 86982

4. Συνεργεία – Αποθήκη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (οδός Κιμώλου)

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Γκλιάτης Κων/νος τηλ. 22210 23518

5. Διυλιστήριο Αυλίδας

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Μαστρογεωργίου Ιωάννης τηλ. 6976747079

6. Κέντρο Λυμάτων Ν.Αρτάκης

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Μπαλάκας Ιωάννης τηλ. 6973215742

 

Παρακαλώ για την επίσκεψή σας στις ως άνω εγκαταστάσεις προκειμένου να υποβάλλετε προσφορά για τη συντήρηση των συστημάτων πυρόσβεσης.

Η προσφορά  σας να σταλεί στο Γραφείο Προμηθειών ή στο e-mail gprom@deyax.gr έως τις 07-07-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής και εγγύηση καλής εκτέλεσης για τις συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

Αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου, ισχύουν οι όροι του άρθρου 200 του Ν.4412/2016.

Κατεβάστε την τεχνική έκθεση πατώντας εδώ

 

Η Υπεύθυνη

Γραφείου Προμηθειών ΔΕΥΑΧ

Ελένη Μαστρογιάννη                                                                                                                                                                                                                                                                       

Θεωρήθηκε

Η Δ/ντρια Διοικ/κών

&  Οικονομικών Υπηρεσιών

Νίκη Ζαχαρού

Σχετικά Άρθρα

30 Μαΐ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή γενικών υπηρεσιών με τίτλο «ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ», σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα […]

22 Οκτ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια και εγκατάσταση ενός αυτόνομου κλιματιστικού, σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Σε εφαρμογή της  παρ. 9  του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 με την οποία προστέθηκε η παρ. 11 στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 δεν απαιτείται να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά, τα δικαιολογητικά περί […]

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP