Πρόσκληση για εργασίες συντήρησης και καθαρισμό φρεατίων αποχέτευσης ομβρίων στη Δ.Ε. N. ΑΝΘΗΔΩΝΑΣ, Δ.Ε. ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ & Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ

Το αντικείμενο της παροχής υπηρεσίας αφορά την συντήρηση και τον καθαρισμό 705 φρεατίων αποχέτευσης ομβρίων κατ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας στη Δ.Ε. Aνθηδώνας, Δ.Ε. Ληλάντιου, Δ.Ε. Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων.

Η εργασία περιλαμβάνει το άνοιγμα των εσχαρών των φρεατίων υδροσυλλογής (των δικτύων αγωγών ομβρίων υδάτων), τον καθαρισμό των φρεατίων και των εσχαρών, την αποκομιδή των φερτών υλικών σε σακούλες και διάθεση σε χώρο επιτρεπόμενης απόρριψης, το ασβέστωμα των φρεατίων, τέλος δε την ασφαλή επανατοποθέτηση των εσχαρών των φρεατίων, ανεξαρτήτως τύπου εσχάρας και φρεατίου υδροσυλλογής.

Η προεκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται μέχρι του ποσού των 5.992,50 €.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κόστος των υλικών (ασβέστης,  σακούλες, αναλώσιμα υλικά και εργαλεία καθαρισμού), οι εργασίες, τα μηχανήματα και τυχόν άλλα απαιτούμενα βαρύνουν τον οικονομικό φορέα.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ:

Τα κριτήρια για την επιλογή του οικονομικού φορέα είναι:

α) Η χαμηλότερη τιμή.

β) Η εμπειρία σε εκτέλεση παρόμοιων εργασιών εντός της τελευταίας τριετίας που θα αποδεικνύεται με Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα επισυνάπτεται σχετικός Πίνακας.

 

Παρατηρήσεις:

1) Οι προσφορές θα πρωτοκολληθούν και θα παραληφθούν ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ως την 23 10/2017 στις 11.00 π.μ. στον 1ο όροφο της ΔΕΥΑΧ. (Γραφείο Προμηθειών- κ. Παπαδοπούλου)

2) Πληροφορίες για τις εργασίες θα δίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία (κ. Παπαβασιλείου)

3) Η προσφορά θα παραδοθεί σε κλειστό φάκελο υπογεγραμμένο από τον οικονομικό φορέα και θα αναγράφει επάνω: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ για εργασίες συντήρησης και καθαρισμού φρεατίων αποχέτευσης ομβρίων κατ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας στη Δ.Ε. Ανθηδώνας, Δ.Ε. Ληλαντίου, Δ.Ε. Αυλίδας». Στο φάκελο της προσφοράς θα υπάρχει και η Υπεύθυνη Δήλωση για εμπειρία σε εκτέλεση παρόμοιων εργασιών την τελευταία τριετία με τον σχετικό Πίνακα.

4) Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει μαζί με την προσφορά να μας αποσταλλούν και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου. Η υποχρέωση αφορά: αα) Φυσικά Πρόσωπα,  ββ) σε περιπτώσεις εταιρειών παριορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)  και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές, γγ) σε περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

β) Φορολογική Ενημερότητα.

γ) Ασφαλιστική Ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν. 4412/2016).

δ) Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομομοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016).

Τα δικαιολογητικά αυτά θα υποβάλλονται με την προσφορά ή έστω σε χρονικό σημείο πριν την ανάθεση.

5) Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής και εγγύηση καλής εκτέλεσης για τις συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

6) Αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου, ισχύουν οι όροι του άρθρου 200 του Ν. 4412/2016.

7) Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές εκτός του Φ.Π.Α.

 

ΤΙΜΗ ανά φρεάτιο (μετά των υλικών) και για συνολικά 705 φρεάτια στη Δ.Ε. Ανθηδώνας, Δ.Ε. Ληλαντίου, Δ.Ε. Αυλίδας  (χωρίς Φ.Π.Α): ….………. €/φρ.

Χαλκίδα     …- ….-2017

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ    

 

Κατεβάστε την τεχνική έκθεση πατώντας εδώ

Η Δ/ντρια Διοικ/κών

& Οικ/κών Υπηρεσιών

Νίκη Ζαχαρού

Σχετικά Άρθρα

Ανακοίνωση Διακοπής Υδροδότησης
10 Οκτ

Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ σας ενημερώνει ότι λόγω εργασιών επισκευής του δικτύου ύδρευσης θα γίνει διακοπή της υδροδότησης στις 12/10/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ. στη περιοχή Δροσιάς και σε τμήμα του Καράμπαμπα.

7 Φεβ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια αναλωσίμων εξαρτημάτων για το σύστημα απόφραξης του αποφρακτικού μηχανήματος της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας […]

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP