Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων

Η Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας ανακοινώνει  ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων της με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθ. 328 του ν. 4412/2016), διάρκειας ενός έτους, σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Περιγραφή, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού 10.000,00 € (ποσό μικτών ασφαλίστρων).

Η επιλογή του Παρόχου θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής και για το σύνολο των ασφαλισμένων οχημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν αίτηση για να παραλάβουν φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας όλων των υπό ασφάλιση οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.,  έως τρεις ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (έως και 24/09/2018).

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά:

1.Φωτοαντίγραφο της αίτησης που έχουν υποβάλει στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για την παραλαβή των αδειών κυκλοφορίας .

2. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή καθώς και υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.

5. Φορολογική Ενημερότητα.

6. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο (ΓΕΜΗ).

7. Βεβαίωση της ασφαλιστικής επιχείρησης στην οποία θα βεβαιώνεται ότι υπάρχει αντιπρόσωπος ή πράκτορας ή  μεσίτης ή  ασφαλιστικός σύμβουλος κ.λ.π. με έδρα το Δήμο Χαλκιδέων και ότι ο συγκεκριμένος αντιπρόσωπος ή ή πράκτορας ή  μεσίτης ή  ασφαλιστικός σύμβουλος κ.λ.π. θα αναλάβει τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε υποθέσεως αφορά το ασφαλισμένο όχημα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. σε περίπτωση ατυχήματος. Μαζί με τη βεβαίωση θα υποβληθεί τουλάχιστον μια υπεύθυνη δήλωση με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του τοπικού αντιπροσώπου, ο οποίος θα αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε υποθέσεως αφορά στο ασφαλισμένο όχημα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι και 27/09/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής και εγγύηση καλής εκτέλεσης για τις συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

Αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του Παρόχου, ισχύουν οι όροι του άρθρου 200 του Ν.4412/2016.

Για πληροφορίες και την τεχνική περιγραφή των υπηρεσιών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Μαστρογιάννη Ελένη και κ. Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, τηλ. 22210-62615, Fax: 22210-62617, e-mail : gprom @deyax.gr) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 620501 του προϋπολογισμού της επιχείρησης οικονομικού έτους 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα πατώντας εδώ

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ΔΕΥΑΧ

Αναστάσιος Μάζης

Σχετικά Άρθρα

10 Απρ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την επισκευή κάτωθι υπηρεσιακών οχημάτων, ήτοι αναλυτικά: ΧΑΟ 5407 1 τμχ βάση αμορτισέρ εμπρός αριστερό κομπλέ Εργασία αντικατάστασης αμορτισέρ και ευθυγράμμιση   ΤΡΕΙΛΕΡ ΚΛΧ 1 τμχ μεταχειρισμένο ελαστικό 185/60/14   ΧΑΕ 6627 1 τμχ γρύλος οδηγού 3 τμχ υαλοκαθαριστήρες 4 κιλά λάδι 60/40 1 τμχ φίλτρο λαδιού 1 τμχ […]

19 Σεπ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Λειτουργία Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου», για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός και δέκα πέντε (15) ημερών, σύμφωνα  με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου […]

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP