Περίληψη Διακήρυξης «Λειτουργία & Συντήρηση Κέντρων Λυμάτων Δ.Ε.Υ.Α.Χ. έτους 2016»

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χαλκίδας (ΔΕΥΑΧ) προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας : «Λειτουργία και Συντήρηση Κέντρων Λυμάτων ΔΕΥΑΧ έτους 2016 » προϋπολογισμού τετρακοσίων οκτώ χιλιάδων ευρώ (408.000,00 €)  πλέον  Φ.Π.Α. και διάρκειας δώδεκα (12) μηνών,  σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 1. Η έγκριση εκτέλεσης της παραπάνω παροχής υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 199/2015 απόφαση του Δ/Σ της ΔΕΥΑΧ.
 2. Η διάθεση των τευχών δηµοπράτησης (µελέτη, διακήρυξη, κ.λ.π.) γίνεται µέσω της διαδικ­τυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ). Το πλήρες κείµενο των τευχών δηµοπράτησης διατίθεται σε ηλεκτρο­νική µορφή και µέσω του ιστότοπου http://www.deyax.gr. Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013
 3. Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού

  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

  ΔΕΥΤΕΡΑ

  08-02-2016

  ώρα 08:00  π.μ.

  ΔΕΥΤΕΡΑ

  15-02-2016

  ώρα 15:00 μ.μ.

 4. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών της ΔΕΥΑΧ, του υπ’ αριθμ. Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και των νόμων Ν.3463/2006 & Ν.3852/2010.
 5. Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΧ και η αντίστοιχη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. οικονομικού έτους 2016 καθώς και τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 στους οποίους θα γίνουν οι σχετικές προβλέψεις. Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α.  620714 και Κ.Α. 54006223.
 6. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης:
   1. τα φυσικά και νομικά πρόσωπα,
   2. οι ενώσεις παρόχων  που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά.
   3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ίση με το 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός του  Φ.Π.Α. που θα απευθύνεται στη ΔΕΥΑ Χαλκίδας.
 1. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί άπαξ στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες, σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία εφημερίδα τοπικού τύπου του Νομού, σε μια εφημερίδα γενικών ειδήσεων και στα Επιμελητήρια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3548/07. Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί και στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., καθώς και στην ιστοσελίδα της. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΧ και συγκεκριμένα στη διεύθυνση : www.deyax.gr
 2. Η δαπάνη της δημοσίευσης καθώς και κάθε επαναληπτικού διαγωνισμού βαρύνει τον ανάδοχο.
 3. Το πρωτογενές αίτημα αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με ΑΔΑΜ 16REQ003693471.
 4. Ο αριθμός συστήματος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ είναι ο  «20419».
 5. Το αποτέλεσμα του μειοδοτικού διαγωνισμού θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Χαλκίδας .

 

Κατεβάστε τα συνημμένα αρχεία:

 1. Διακήρυξη λειτουργίας κέντρων λυμάτων.
 2. Τεχνική Περιγραφή
 3. Τεύχος Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων
 4. Προϋπολογισμός Μελέτης
 5. Τιμολόγιο Μελέτης
 6. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
 7. Παράρτημα Ι Τεχνικής Περιγραφής
 8. Παράρτημα ΙΙ Τεχνικής Περιγραφής

       Ο

   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

      ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ

   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

Σχετικά Άρθρα

6 Δεκ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την κατασκευή και τοποθέτηση κουφωμάτων στο κεντρικό  κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. επί της οδού Νεοφύτου 69 – Χαλκίδα, σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Σε εφαρμογή της  παρ. 9  του άρθρου 107 του Ν.4797/2017 με την οποία προστέθηκε η παρ. 11 στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 δεν απαιτείται να […]

11 Ιούλ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ανταλλακτικών για το  με αρ. κυκλοφ. XAO 5407 (FIAT DOBLO) υπηρεσιακό όχημα, ήτοι αναλυτικά: 1 τμχ σωλήνας turbo 1 τμχ σωλήνας intercooler Σε εφαρμογή της  παρ. 9  του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 με την οποία προστέθηκε η παρ. 11 στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 δεν απαιτείται […]

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP