Νέα ανακοίνωση για τις ρυθμίσεις οφειλών προς τη ΔΕΥΑ Χαλκίδας

Τη δυνατότητα στους δημότες να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, δίνει η Διοίκηση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χαλκίδας, αναγνωρίζοντας τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δημότες, λόγω της παρατεταμένης κρίσης.
Με απόφαση που ελήφθη στη συνεδρίαση της Πέμπτης 13 Φεβρουαρίου 2020, λόγω λήξης της ισχύος της απόφασης που αφορούσε τις εκατό (100) δόσεις  η Διοίκηση της ΔΕΥΑΧ ρυθμίζει τις οφειλές των καταναλωτών, ώστε να αποφύγουν την διακοπή της υδροδότησης τους λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, ως εξής:

  • Να καταβάλλεται προκαταβολή ποσού 10% επί της οφειλής,
  • Οι δόσεις να μην είναι περισσότερες από 36 μηνιαίες και ισόποσες. Κάθε δόση πλην της τελευταίας να μην είναι μικρότερη των 20,00 €.
  • Εάν η οφειλή πληρωθεί εφ’ άπαξ να αφαιρούνται οι τόκοι.
  • Αν παρέλθει 1 μήνας από την ημερομηνία λήξης έκαστης δόσης τότε η ρύθμιση να καταργείται αυτοδίκαια και δεν θα μπορούν να υπαχθούν σε νέα ρύθμιση διακανονισμού.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση του διακανονισμού να είναι η εξόφληση των τρεχόντων λογαριασμών.
  • Η αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή στη ρύθμιση να υποβάλλεται στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης. Για τη ρύθμιση το αίτημα να εξετάζεται από τον Γενικό Δ/ντή , κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Σχετικά Άρθρα

9 Αυγ

Η Δ.Ε.Υ.Α.ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια μιας μεμβράνης δοχείου διαστολής 300lt το οποίο είναι τοποθετημένο στην θέση «Βράχος» Τ.Κ. Φύλλων Δ.Ε. Ληλαντίου,  σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι τo προσφερόμενo είδoς πρέπει να είναι ετοιμοπαράδοτo λόγω κατεπείγουσας ανάγκης. Σε εφαρμογή της  παρ. 9  του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 με την οποία προστέθηκε […]

18 Οκτ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια μικρών εργαλείων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από τα συνεργεία ύδρευσης,  σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Επισημαίνεται ότι προκειμένου να γίνει δεκτή η προσφορά των ενδιαφερομένων θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο λογαριασμού ύδρευσης και αποχέτευσης. Σε εφαρμογή της  παρ. 9  του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 με […]