ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ

Α.   Σκοπός

Οι παρακάτω αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια επτά  (7) μοτοποδηλάτων μέχρι 110cc, τύπου παπί, που θα χρησιμοποιηθούν από τη Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας προκειμένου να καλυφθούν οι μεταφορικές ανάγκες, για τα διάφορα σημεία της πόλης,  του προσωπικού που απασχολείται στην καταμέτρηση των υδρομέτρων.

Β.   Τεχνικές Προδιαγραφές

1.Τα υπό προμήθεια μοτοποδήλατα τύπου παπί, θα είναι το πλέον πρόσφατο μοντέλο της γραμμής παραγωγής, σύγχρονης τεχνολογίας του τελευταίου τεχνολογικά τύπου με καλή κυκλοφορία και φήμη στην Ελλάδα, προελεύσεως είτε Ευρωπαϊκής, είτε Ιαπωνικής, είτε Ταϊβάν,  που θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά επί ποινή αποκλεισμού:

 

1.  ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: Μονοκύλινδρος, τετράχρονος, αερόψυκτος με επικεφαλής εκκεντροφόρο.

2. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ:  110 κυβικά (ονομαστικά).

3.  ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ: ≥ 5 Kw (6,8 HP).

4. ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ: ≥ 7,5 Nm (0,75 Kgm).

5.ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ:  Καρμπυρατέρ ή ηλεκτρονικός ψεκασμός.

6.  ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ:  Μίζα και μανιβέλα.

7.  ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ:  Τεσσάρων (4) τουλάχιστον σχέσεων.

8.  ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ:  Τηλεσκοπικό πιρούνι

9. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ:  Αιωρούμενος βραχίονας με διπλά αμορτισέρ ( ή μονό αμορτισέρ με μοχλικό σύστημα).

10. ΦΡΕΝΟ ΕΜΠΡΟΣ: Δισκόφρενο με υδραυλική υποβοήθηση.

11.ΦΡΕΝΟ ΠΙΣΩ: Ταμπούρο μηχανικό.

12.ΤΡΟΧΟΙ ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ: 17΄΄

13. ΧΡΩΜΑ: Λευκό.

 

Όσον αφορά στη στάθμη θορύβου, την εκπομπή ρύπων (καυσαερίων) και λοιπές προδιαγραφές θα είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του Υπουργείου Συγκοινωνιών και των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για την έγκριση κυκλοφορίας.

 Στην προσφορά να υπάρχει εγγύηση καλής λειτουργίας του προμηθευτή, η οποία θα αναφέρεται στην ομαλή και ανεμπόδιστη λειτουργία του δικύκλου για δύο (2) τουλάχιστον έτη χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων.

 Στη διάρκεια της εγγύησης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της Υπηρεσίας για την αντικατάσταση ή επισκευή εξαρτημάτων του δικύκλου, για κάθε βλάβη ή φθορά που δεν προέρχεται από λάθος χειρισμό του προσωπικού ή από αντικανονική συντήρηση.

Σε περίπτωση ολικής μη επισκευάσιμης βλάβης μη προερχόμενης από κακή χρήση ή λόγω ατυχήματος, το όχημα θα αντικαθίσταται εξ’ ολοκλήρου από την προμηθεύτρια εταιρεία.

 Επίσης, ο προμηθευτής να εγγυηθεί με Υπεύθυνη Δήλωση Αντιπροσωπείας, την υποστήριξη του δικύκλου σε ανταλλακτικά για δέκα (10) έτη από την παράδοσή του.

 Κάθε δίκυκλο θα συνοδεύεται απαραίτητα από μια πλήρη σειρά εργαλείων και παρελκόμενα άμεσης εξυπηρέτησης, τοποθετημένα μέσα σε εργαλειοθήκη καθώς και κράνος ανοιχτού τύπου jet με ζελατίνα και εξαερισμό  και προδιαγραφή EC 22.5.

2. Όλα τα τεχνικά στοιχεία και φυλλάδια στην Ελληνική κατά το δυνατόν γλώσσα.

3. Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των τριών (3) μηνών και πρέπει να αναφέρεται στην προσφορά.

4. Η εγγύηση καλής λειτουργίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 24 μήνες και πρέπει να ορίζεται στην προσφορά.

5. Όλες οι προσφορές θα περιλαμβάνουν στοιχεία τεχνικά:

Α) Για τον κινητήρα θα αναφέρει τον κυβισμό, την ισχύ, την ειδική κατανάλωση, το σύστημα ψύξης, η λίπανσης και το ηλεκτρικό σύστημα.

Β) Για το σύστημα μετάδοσης της κίνησης, της διεύθυνσης, της πέδησης, η περιγραφή του στάνταρ εξοπλισμού, και κάθε άλλο στοιχείο που θα βοηθήσει την αξιολόγηση των προσφορών.

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., οδός Νεοφύτου 69-Χαλκίδα, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέχρι τις 22 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ, στην ίδια διεύθυνση, στις 23 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και εφόσον τα προσφερόμενα δίκυκλα πληρούν τις ως άνω τεχνικές προδιαγραφές.

 

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Ο προμηθευτής αναλαμβάνει τις ακόλουθες δαπάνες:

Τα έξοδα τελών ταξινόμησης, έκδοσης άδειας κυκλοφορίας, τελών κυκλοφορίας τρέχοντος έτους και κάθε άλλης δαπάνης έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωσης της προμήθειας σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

 

Δ.ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλους τους φόρους καθώς και με τα έξοδα μεταφοράς των προς προμήθεια δικύκλων στον τόπο παράδοσης.

Επιπλέον βάσει των διατάξεων του ν.4013/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 61 του ν. 4146/2013 επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής  σύμβασης καθώς και Χαρτόσημο 3% & ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% επί της ως άνω κράτησης.

Ο ΦΠΑ βαρύνει τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Προτείνεται η  εκτέλεση της ως άνω προμήθειας με απευθείας ανάθεση διότι η δαπάνη δεν υπερβαίνει τα χρηματικά όρια που καθορίζονται με την αρ. 27319/18-7-2002 (ΦΕΚ 945 Β΄/24-7-2002) Κοινή Απόφαση των Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α. & Ανάπτυξης και ισχύουν με την αρ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291 Β΄/11-8-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 

Η συνολική δαπάνη δε θα υπερβαίνει το ποσό των € 12.000,00 (άνευ ΦΠΑ,) και θα βαρύνει τον εν’ ενεργεία Προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 212/2014 απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ., όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ.100/2015 απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στον οποίο υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση ποσού € 12.000,00 στο κεφάλαιο «Διάφορα» με  K.A. 13090020 και τίτλο «Αγορά λοιπών μεταφορικών μέσων (με ΦΠΑ 23%)».

 

 

 

                                                                    ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

              Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                            Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                              Ο Δ/ΝΤΗΣ

                                                             Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ                                   Τ.Υ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

  

       ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΩΝΗΣ                                ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ                               ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

      ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                            ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Σχετικά Άρθρα

5 Δεκ

Για τις συνδέσεις των ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της Δ.Ε. Ν. Ληλαντίων του Δήμου Χαλκιδέων, σύμφωνα και με τα συνημμένα (Τεχνική Έκθεση, Προϋπολογισμό, Προμέτρηση, Τιμολόγιο), απαιτείται να κατασκευασθούν: α) Πλήρης κατασκευή 50 συνδέσεων ακινήτων με σωλήνες Φ160/Σ41 συνολικού μήκους 250μ. β) Κατασκευή-τοποθέτηση 50 φρεατίων ελέγχου και καθαρισμού των συνδέσεων. Στη μελέτη περιλαμβάνεται η […]

19 Μαρ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την επισκευή της με αρ. κυκλοφ. ΧΑΧ 4842 υδροφόρας ιδιοκτησίας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., ήτοι αναλυτικά: 1 σετ λάστιχα τσιμούχες αντλίας – μοτέρ μειωτήρα υδραυλικού Εργασία επισκευής   Σε εφαρμογή της  παρ. 9  του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 με την οποία προστέθηκε η παρ. 11 στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 […]

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP