Διακήρυξη διαγωνισμού «Συντήρηση Δικτύων Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δ.Ε. Υ.Α. Χαλκίδας»

O Πρόεδρος Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. διακηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου της Παροχής Υπηρεσίας «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας», με προϋπολογισμό εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ (199.995,00 €) χωρίς τον Φ.Π.Α. και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν.4412/2016.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης από την διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ www.promitheus.gov.gr αλλά και την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Χαλκίδας www.deyax.gr (πληροφορίες: Μαρία Σταθηγιάννη, τηλ. 22210-61317 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 15/05/2017 και ώρα 14:30 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος -μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν με συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Προϋπόθεση συμμετοχής είναι οι διαγωνιζόμενοι να ασκουν επάγγελμα σχετικό με το δημοπρατούμενο αντικείμενο, να είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, να πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις, να διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια, να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να έχουν εγγραφεί ως “Οικονομικοί Φορείς” στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.999,90 € (τριών χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτών). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι τουλάχιστο 11 μήνες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΔΕΥΑ Χαλκίδας. Η δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α.: 620706 Επισκευές & Συντήρηση έργων ύδρευσης & ΚΑ 620608 Επισκευές & Συντήρηση έργων ακαθάρτων Χαλκίδας σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 & 2018 του Φορέα και ο ΦΠΑ τον ΚΑ 54006224 του προϋπολογισμού ετών 2017 & 2018.

Πιο συγκεκριμένα η δαπάνη:

  • θα βαρύνει τον Κ.Α. 620706 «Επισκευές & Συντήρηση έργων ύδρευσης» για ποσό 116.663,75 € τον Κ.Α. 620708 «Επισκευές & Συντήρηση έργων ακαθάρτων Χαλκίδας» για ποσό 49.998,75 € του Προϋπολογισμού έτους 2017, και τον Κ.Α. 620706 «Επισκευές & Συντήρηση έργων ύδρευσης» για ποσό 23.332,75 €, και τον Κ.Α. 620708 «Επισκευές & Συντήρηση έργων ακαθάρτων Χαλκίδας» για ποσό 9.999,75 € του Προϋπολογισμού έτους 2018.
  • Η δαπάνη ποσού 39.999,00 € για τον Φ.Π.Α. θα βαρύνει στο κεφάλαιο «Φ.Π.Α. εξόδων» τον Κ.Α. 54006224 του Προϋπολογισμού έτους 2017 με τίτλο «Φ.Π.Α. Παροχών Τρίτων με Φ.Π.Α. 24%» και η δαπάνη ποσού 7.999,80 € για τον Φ.Π.Α. θα βαρύνει στο κεφάλαιο «Φ.Π.Α. εξόδων» τον Κ.Α. 54006224 του Προϋπολογισμού έτους 2018 με τίτλο «Φ.Π.Α. Παροχών Τρίτων με Φ.Π.Α. 24%» .

Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα πατώντας εδώ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ/Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΣΑΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σχετικά Άρθρα

2 Νοέ

Η Δ.Ε.Υ.Α.ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την κατασκευή και τοποθέτηση μιας εσχάρας αποχ. ομβρίων, διαστάσεων 70εκ. Χ 70εκ. από γωνία 50Χ50 και λάμα 50Χ8  μαζί με τη βαφή της, στην οδό Νεοφύτου Δ.Ε. Ληλαντίων καθώς και την επισκευή σειράς εσχαρών αποχ. ομβρίων διαστάσεων 20μ. Χ 20εκ. στη θέση Ο.Α.Ε.Δ. Δ.Ε. Ληλαντίων, σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική […]

30 Μαρ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ενός μαντεμένιου φρεατίου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από τα συνεργεία ύδρευσης, για την κάλυψη πυροσβεστικού κρουνού στην οδό Αβάντων, σύμφωνα  με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Επισημαίνεται ότι τα έξοδα μεταφοράς του ως άνω υλικού στον χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία βαρύνουν τον Προμηθευτή. Σε εφαρμογή της  […]

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP