Ανάρτηση διακήρυξης διαγωνισμού για τη «Λειτουργία Διυλιστηρίου Αυλίδας»

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Λειτουργία Διυλιστηρίου Δ.Ε Αυλίδας». Τόπος παροχής των υπηρεσιών είναι οι Εγκαταστάσεις υδροδότησης και επεξεργασίας πόσιμου νερού Αυλίδας, όπως αυτές περιγράφονται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και IV.

Η Λειτουργία και συντήρηση των Εγκαταστάσεων συνίσταται στα πιο κάτω:

Η λειτουργία των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την μελέτη κατασκευής των υπόψη εγκαταστάσεων, ώστε να επιτυγχάνεται η από τους ισχύοντες κανονισμούς και περιβαλλοντικούς όρους , ποιότητας εκροής με τις αντίστοιχες προϋποθέσεις.

Η συντήρηση και φύλαξη των εγκαταστάσεων καθώς και ο καθαρισμός των μονάδων, ώστε να παρουσιάζουν άψογη εμφάνιση και λειτουργία. Η ανταπόκριση του εργολάβου θα γίνεται σε 24ωρη βάση και για όλες τις ημέρες ( μη εξαιρουμένων εορτών και αργιών).

Στα ανωτέρω περιλαμβάνονται οι αμοιβές προσωπικού, τα έξοδα διακίνησης του προσωπικού, χρήσεως εργαλείων, ασφάλισης ενώ δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας και τυχόν χημικών. Δεν περιλαμβάνονται επίσης η αξία των ανταλλακτικών και υλικών των παντός είδους επισκευών ενώ περιλαμβάνεται η εργασία για τις επισκευές από τεχνίτες ή συνεργεία που οφείλονται στη συνήθη χρήση. Δεν περιλαμβάνονται οι επισκευές και ανταλλακτικά για βλάβες που οφείλονται σε ανωτέρω βία, απρόβλεπτα γεγονότα, αστοχία υλικού ή εσφαλμένο υπολογισμό ή σχεδιασμό. Στις περιπτώσεις αυτών των επισκευών ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ενημερώσει άμεσα την υπηρεσία συντάσσοντας σχετική αναλυτική έκθεση με προϋπολογισμό της επισκευής και να ακολουθήσει τις οδηγίες του Εγχειριδίου Λειτουργίας του Έργου και να συμβάλλει κατά το δυνατόν στην γρήγορη και σωστή αποκατάσταση της λειτουργικότητας του έργου. Η δαπάνη για εργασία και ανταλλακτικά θα βαρύνει την Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Η ετήσια προληπτική συντήρηση του υποσταθμού θα καλυφθεί από εξειδικευμένη εταιρεία στο αντικείμενο και δεν περιλαμβάνεται στις παρούσες δαπάνες.

Ο Ανάδοχος κατά τη φάση της 12μηνης λειτουργίας θα προβαίνει στις απαραίτητες αναλύσεις του νερού με δικές του δαπάνες και θα καταγράφει κάθε έκτακτο συμβάν ή ενέργεια (επιδιορθώσεις, συντήρηση εξοπλισμού, κτλ.). Ακόμα θα συντάσσει και θα υποβάλει στην Υπηρεσία μηνιαίες εκθέσεις και την τελική έκθεση που θα περιλαμβάνουν πλήρη περιγραφή της λειτουργίας της εγκατάστασης στο αντίστοιχο διάστημα.

Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών ορίζεται σε Δώδεκα (12) μήνες.

Η παροχή των υπηρεσιών του αναδόχου θα γίνεται επί εικοσιτετράωρο για όλες τις ημέρες της εβδομάδας, συμπεριλαμβανομένων αργιών .

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει προσωπικό που πιθανόν θα του διατεθεί από την ΔΕΥΑΧ σε περίπτωση κάλυψης θέσεων στον ΟΕΥ της επιχείρησης με τις συγκεκριμένες ειδικότητες, ώστε να δύναται η επιχείρηση να λειτουργήσει τις Εγκαταστάσεις μετά το πέρας της σύμβασης με τον Ανάδοχο.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :65120000-0

Προσφορές υποβάλλονται για το όλο τμήμα της Παροχής Υπηρεσίας

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 111.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 90.000,00 ΦΠΑ : 21.600,00).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες, από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I , II και IV της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

Κατεβάστε την διακήρυξη πατώντας εδώ και την απόφαση πατώντας εδώ

Σχετικά Άρθρα

2 Οκτ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «KATAΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ» Γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, την Τετάρτη 07/10/2015 και ώρα 10:30 π.μ., […]

23 Απρ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια υλικών επισκευής και συντήρησης του δικτύου ομβρίων, σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: […]

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP