Πρόσκληση για το έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΗΜΝΟΥ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΑΣ»

Για την επέκταση του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων επί της οδού Λήμνου στην περιοχή Λιανής Άμμου Δ.Ε. Χαλκίδας του Δήμου Χαλκιδέων σύμφωνα και με τα συνημμένα (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμός, Προμέτρηση, Τιμολόγιο)

Στο έργο περιλαμβάνεται η επέκταση δικτύου αποχ. ομβρίων σε δύο θέσεις επί της οδού Λήμνου: α) Στη συμβολή Λήμνου & Ρόδου (45μ.) και β) στη συμβολή Λήμνου & Σεφέρη (75μ.), δηλαδή συνολικού μήκους 120μ. Φ200/Σ41/ΠΛ, η κατασκευή συνολικά τριών φρεατίων υδροσυλλογής με τη σύνδεσή τους με το δίκτυο συνολικού μήκους 10μ. Φ200/Σ41/ΠΛ καθώς και η τοποθέτηση 1 κεντρικού φρεατίου επίσκεψης.

Στη μελέτη περιλαμβάνεται η πλήρης αποκατάσταση των σημείων παρέμβασης στην προτέρα κατάσταση. Η άσφαλτος θα κοπεί με ασφαλτοκόπτη και τα προϊόντα εκσκαφής θα μεταφέρονται σε κατάλληλο χώρο.

Τα προϊόντα εκσκαφής θα μεταφέρονται σε κατάλληλο χώρο και η πλήρωση του σκάμματος θα γίνει με άμμο προέλε υσης λατομείου  για την έδραση, τον εγκιβωτισμό και την προστασία του αγωγού, με θραυστό υλικό λατομείου (3Α) και με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών με συμπύκνωση.

Στην τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 9.987,14 (χωρίς επιβάρυνση Φ.Π.Α. κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 4281/2014.)

Οι προσφορές θα πρωτοκολληθούν και θα παραληφθούν ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ως την Δευτέρα 05/04/2021 στις 13.00 μ.μ. στο Γρ. Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε όλα τα σχετικά έγγραφα πατώντας εδώ

Σχετικά Άρθρα

11 Δεκ

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑ Χαλκίδας, κατ΄εφαρμογή: 1) Των σχετικών διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 2) Της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού Μητρώου Μελών Επιτροπών διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην […]

17 Μαΐ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια υλικών καθαριότητας,  σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: α.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης […]

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP