Πρόσκληση για το έργο “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ”

Σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 133/14 Ιουλίου 2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΧ (ΑΔΑ: Ψ1Η2ΟΕΚΜ-7ΛΘ), σας καλούμε να καταθέσετε προσφορά για το έργο “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ”.
Το έργο περιλαμβάνει την επέκταση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις οδούς Αρτάκης, Μπουμπουλίνας και Θράκης στην περιοχή της Δ.Ε. Ν. Αρτάκης του Δήμου Χαλκιδέων σύμφωνα και με τα συνημμένα (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμός, Προμέτρηση, Τιμολόγιο, ΕΤΕΠ & ΕΣΥ), απαιτείται η:
Επέκταση αγωγού αποχέτευση ακαθάρτων μήκους 550μ. Φ200/Σ41/ΠΛ, οι διασυνδέσεις (αναμονές) με τα ακίνητα (150μ. Φ160/Σ41/ΠΛ) καθώς και η τοποθέτηση 9 κεντρικών φρεατίων επίσκεψης.
Στη μελέτη περιλαμβάνεται η πλήρης αποκατάσταση των σημείων παρέμβασης στην προτέρα κατάσταση. Η άσφαλτος θα κοπεί με ασφαλτοκόπτη και τα προϊόντα εκσκαφής θα μεταφέρονται σε κατάλληλο χώρο.
Στην τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 56.485,80€ (χωρίς επιβάρυνση Φ.Π.Α. κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 4281/2014)
Οι προσφορές θα πρωτοκολληθούν και θα παραληφθούν ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ως την Τρίτη 07/09/2021 στις 13.00 μ.μ. στο Γρ. Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας.
Πληροφορίες για το έργο θα δίνονται από την Τεχνική Υπηρεσίας (κ. Δ. Φούντα τηλ. 2221061317)

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε όλα τα σχετικά έγγραφα πατώντας εδώ

 

Σχετικά Άρθρα

7 Απρ

Ο Πρόεδρος Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. διακηρύσσει Ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου της Προμήθειας Χημικών Υλικών με προϋπολογισμό ποσού εβδομήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων τριάντα ευρώ (73.730,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α, και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 […]

24 Μαΐ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια εργαλείων και λοιπών αναλωσίμων, σύμφωνα  με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Σε εφαρμογή της  παρ. 9  του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 με την οποία προστέθηκε η παρ. 11 στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 δεν απαιτείται να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά, τα δικαιολογητικά περί μη […]

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP