Πρόσκληση για το έργο «Επέκταση δικτύου αποχέτευσης στις οδούς Νίκης-Αυξεντίου- Καλονάρου και Μ. Φιλίντα στη Δ.Ε. Ν. Αρτάκης»

To αντικείμενο της παρούσας μελέτης αφορά στις επεκτάσεις του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις οδούς Νίκης- Αυξεντίου- Καλονάρου και Μ. Φιλίντα, στην Δ.Ε. Ν. Αρτάκης του Δήμου Χαλκιδέων.
Οι εν λόγω περιοχές είναι πυκνοδομημένες και υπάρχει πλέον δυνατότητα σύνδεσης με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων οπότε αποφεύγεται ο κίνδυνος περιβαλλοντικής επιβάρυνσης μέσω των υφιστάμενων βόθρων.
Στο έργο περιλαμβάνεται η επέκταση δικτύου αποχ. ακαθάρτων σε τρεις περιοχές, συνολικού μήκους 254μ. Φ200/Σ41/ΠΛ, η κατασκευή 4 συνδέσεων (αναμονών) με τα ακίνητα συνολικού μήκους 24μ. Φ160/Σ41/ΠΛ καθώς και η τοποθέτηση 4 κεντρικών φρεατίων επίσκεψης.
Στη μελέτη περιλαμβάνεται η πλήρης αποκατάσταση των σημείων παρέμβασης στην προτέρα κατάσταση. Η άσφαλτος θα κοπεί με ασφαλτοκόπτη, τα προϊόντα εκσκαφής θα μεταφέρονται σε κατάλληλο χώρο και η πλήρωση του σκάμματος θα γίνει με άμμο προέλευσης λατομείου για την έδραση, τον εγκιβωτισμό και την προστασία του αγωγού και με θραυστό υλικό λατομείου (3Α). Στην μελέτη προβλέπονται και απολογιστικές εργασίες ύψους 3.000,00 € για την μεταφορά και απόθεση των προϊόντων εκσκαφής σε κατάλληλο χώρο.
Στην τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά.
Ο προϋπολογισμός για την «Επέκταση δικτύου αποχέτευσης στις οδούς Νίκης-Αυξεντίου- Καλονάρου και Μ. Φιλίντα στη Δ.Ε. Ν. Αρτάκης», (cpv: 45231300-8 «Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης»), ανέρχεται στο ποσό των 29.980,69 € (χωρίς επιβάρυνση Φ.Π.Α. κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 4281/2014.).

Παρατηρήσεις:

  • Οι προσφορές θα πρωτοκολληθούν και θα παραληφθούν ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ως την Πέμπτη 04/07/2024 στις 13.00 μ.μ. στο Γρ. Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας.
  • Πληροφορίες για το έργο θα δίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία (κ. Τσαπώνης).

Για περισσότερες λεπτομέρειες βρείτε εδώ όλα τα σχετικά έγγραφα

Σχετικά Άρθρα

28 Νοέ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια γεωϋφάσματος και πλέγματος προστασίας,  σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Σε εφαρμογή της  παρ. 9  του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 με την οποία προστέθηκε η παρ. 11 στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 δεν απαιτείται να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά, τα δικαιολογητικά περί μη […]

30 Μάι

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή γενικών υπηρεσιών με τίτλο «ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ», σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα […]

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP