Πρόσκληση για το έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣH ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΑΤΤΑ Τ.Κ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ.Ε. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ»

Για την αντικατάσταση του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων επί της Παρόδου Προέδρου Πάττα στην περιοχή Αγ. Νικολάου Δ.Ε. Ληλαντίων, σύμφωνα και με τα συνημμένα (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμός, Προμέτρηση, Τιμολόγιο, Αντιστίχιση με ΕΤΕΠ, ΕΣΥ)
To
αντικείμενο της παρούσας αφορά στην αντικατάσταση του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων επί της Παρόδου Προέδρου Πάττα στην περιοχή Αγ. Νικολάου Δ.Ε. Ληλαντίων του Δήμου Χαλκιδέων.
Η εν λόγω περιοχή με την αντικατάσταση του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων θα προστατευθεί αντιπλημμυρικά και θα ανακουφιστεί σημαντικά κατά τη διάρκεια των έντονων βροχοπτώσεων, διότι ο υπάρχων αγωγός διαμέτρου μόλις Φ140 λειτουργεί προβληματικά και έχοντας μικρή παροχή εμφράζεται συχνά.

Στο έργο περιλαμβάνεται η αντικατάσταση δικτύου αποχ. ομβρίων επί της Παρόδου Προέδρου Πάττα Τ.Κ. Αγ. Νικολάου Δ.Ε. Ληλαντίων με αγωγούς συνολικού μήκους 100μ. Φ200/Σ41/ΠΛ, η κατασκευή συνολικά πέντε νέων φρεατίων υδροσυλλογής με τη σύνδεσή τους με το δίκτυο καθώς και η σύνδεση των υπαρχόντων φρεατίων με το νέο δίκτυο.

Τα προϊόντα εκσκαφής θα μεταφέρονται σε κατάλληλο χώρο και η πλήρωση του σκάμματος θα γίνει με άμμο προέλευσης λατομείου για την έδραση, τον εγκιβωτισμό και την προστασία του αγωγού και με θραυστό υλικό λατομείου ().

Στην τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά.

Ο προϋπολογισμός για την αντικατάσταση του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων επί της Παρόδου Προέδρου Πάττα στην περιοχή Αγ. Νικολάου Δ.Ε. Ληλαντίων, (
cpv: 452313008 «Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης»), ανέρχεται στο ποσό των 7.882,27 (χωρίς επιβάρυνση Φ.Π.Α. κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 4281/2014.).

Οι προσφορές θα πρωτοκολληθούν και θα παραληφθούν ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ως την Τρίτη 22/02/2022 στις 13.00 μ.μ. στο Γρ. Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας.

Πληροφορίες για το έργο θα δίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία (κ. Πουλημενάκος)

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε όλα τα σχετικά έγγραφα πατώντας εδώ

Σχετικά Άρθρα

20 Μαΐ

Η ΔΕΥΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται για την παροχή εξειδικευμένων υποβρύχιων εργασιών επιθεώρησης και επισκευής υποθαλάσσιων αγωγών, ήτοι αναλυτικά: α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΟ 1 Ρύθμιση δικλείδας Γεώτρησης Γ4 Ούγγρων (μέσα στην Παραλίμνη)   Κατ’ αποκοπή     2 Αναγνώριση και απομάκρυνση τμήματος αγνώστου αγωγού Φ110 στον δίαυλο Χαλκίδας Κατ’ αποκοπή     3 Επιθεώρηση – βιντεοσκόπηση […]

19 Σεπ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ενός (1) μετρητή αερίων για το Κέντρο Λυμάτων Νέας Αρτάκης, σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Επισημαίνεται ότι  το κόστος μεταφοράς του ως άνω είδους στον τόπο που θα υποδείξει η υπηρεσία βαρύνει τον Προμηθευτή. Σε εφαρμογή της  παρ. 9  του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 με την […]

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP