Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών προληπτικής ετήσιας συντήρησης, στους υποσταθμούς μέσης τάσης και μετασχηματιστές ισχύος της Δ.Ε.Υ.Α.Χ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών για την προληπτική Ετήσια Συντήρηση όπως προβλέπεται, στους Υποσταθμούς Μέσης Τάσης και Μετασχηματιστές Ισχύος  της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και αναλύεται στη συνημμένη με αρ. 16/2021 μελέτη και για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου) ή Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7αγ του άρθρου 43 του ν.4605/2019.  Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) σε ισχύ την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.

δ. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο σε ισχύ την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.

ε. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) (Καταστατικό, γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης κ.λ.π.). Τυχόν πιστοποιητικά ΓΕΜΗ θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την υποβολή τους.

Τα ως άνω δικαιολογητικά δύνανται να κατατεθούν είτε μαζί με την οικονομική προσφορά ή σε σημείο πριν την ανάθεση.

Όσον αφορά στην τεχνική ικανότητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας, απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να διαθέτει και να προσκομίσει εγγράφως επί ποινή αποκλεισμού:

  1. Την απαραίτητη δομή και οργάνωση για την εκτέλεση της υπηρεσίας και έχει αναλάβει κατά τα τελευταία 5 έτη δύο τουλάχιστον παρόμοια έργα συμβατικής αξίας ίσης ή ανώτερης με την ζητούμενη υπηρεσία,
  2. Έγγραφο παρουσίασης του οργανωμένου τεχνικού  τμήματος και των κινητών συνεργείων που διαθέτει με επαρκές τεχνικό προσωπικό, ειδικά εκπαιδευμένο στη συντήρηση των Υποσταθμών Μέσης Τάσης και που θα ασχοληθούν με την παρούσα παροχή υπηρεσίας,

Οι εργασίες συντήρησης και έλεγχου υποσταθμών μέσης τάσης θα πρέπει να διενεργούνται από κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό το οποίο θα αποτελείται υποχρεωτικά τουλάχιστον από έναν Ηλεκτρολόγο/Μηχανολόγο μηχανικό πολυτεχνικής σχολής ή ΤΕΙ με αναβάθμιση πτυχίου στην κατηγορία Α τάξης για το χειρισμό των διακόπτων Μέσης Τάσης και προαιρετικά τουλάχιστον έναν ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ άδειας ή ΤΕΙ με κατηγορία πτυχίου Β τάξης ο οποίος δεν έχει δικαίωμα χειρισμού σε διακόπτες μέσης τάσης αλλά μπορεί να λάβει μέρος στις εργασίες συντήρησης και επισκευής υποσταθμών Μέσης Τάσης παρουσία Ηλεκτρολόγου/Μηχανολόγου Μηχανικού πολυτεχνικής σχολής ή ΤΕΙ με αναβάθμιση πτυχίου στην κατηγορία Α τάξης.

Θα πρέπει να προσκομιστούν τα παρακάτω δικαιολογητικά :

  • Αντίγραφο πτυχίο ή διπλώματος των εργαζόμενων
  • Αντίγραφο αναβάθμισης πτυχίου στην κατηγορία Α Τάξης (για ΤΕΙ)
  • Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος
  • Πίνακας εμπειρίας σε εργασίες συντήρησης δικτύων Μέσης Τάσης των εργαζόμενων

 

  1. Έγγραφο με καταγεγραμμένο τον εξοπλισμό των κινητών συνεργείων που διαθέτει, εφοδιασμένα με τα απαραίτητα ανταλλακτικά και εργαλεία για τη συντήρηση των Υποσταθμών Μέσης Τάσης και
  2. Πιστοποιητικό έγγραφο διαπίστευσης του νομικού προσώπου των υποψηφίων αναδόχων κατά ISO 9001 για δραστηριότητες που περιλαμβάνουν κατασκευή και συντήρηση Υποσταθμών Μέσης Τάσης. Το πιστοποιητικό πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.
  3. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει την προβλεπόμενη από το άρθρο 24 (Άρθρο 23 οδηγίας 2006/123) του ν. 3822/2010 Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης ή Εγγυήσεις, αντίγραφο των οποίων θα προσκομίσει ως δικαιολογητικό συμμετοχής στην Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια του προσωπικού του.

Κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής και εγγύηση καλής εκτέλεσης για τις συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.

Θα προτιμηθεί τρόπος πληρωμής με πίστωση τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.

Αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του Προμηθευτή, ισχύουν οι όροι του άρθρου 200 του Ν.4412/2016.

Η προσφορά με τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλεί στο Γραφείο Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ή μέσω e-mail (gprom@deyax.gr), το αργότερο έως 27-07-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Κατεβάστε την τεχνική έκθεση πατώντας εδώ

 

Η Υπεύθυνη
Γραφείου Προμηθειών
Ελένη Μαστρογιάννη                                                                      

 

Θεωρήθηκε
Η Δ/ντρια Διοικ/κών
&  Οικονομικών Υπηρεσιών
Νίκη Ζαχαρού

Σχετικά Άρθρα

11 Δεκ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την επισκευή των με αρ. κυκλοφ. ΧΑΑ 6040, ΧΑΝ 1427, ΧΑΡ 8196 & ΧΑΟ 2894 υπηρεσιακών οχημάτων, ήτοι αναλυτικά: ΧΑΑ 6040 1 μπαταρία 45 ΑΗ ΧΑΝ 1427 1 μπαταρία 100 ΑΗ ΧΑΡ 8196 1 τμχ ρελέ μίζας 1 τμχ ασφαλειοθήκη συστήματος εκκίνησης 1 πλεξούδα συστήματος alarm Εργασία αντικατάστασης των […]

14 Αυγ

Από τις πρώτες βραδινές ώρες της Πέμπτης 13ης Αυγούστου, οπότε και αποκαταστάθηκαν οι τελευταίες ζημιές και επανήλθε η ομαλή υδροδότηση, όλες οι υδροληψίες του Δήμου Χαλκιδέων λειτουργούν στο 100% και τροφοδοτούν με αυξημένη παροχή όλες τις δεξαμενές διανομής. Η εικόνα της υδροδότησης σήμερα, Παρασκευή 14 Αυγούστου, είναι ότι οι δεξαμενές όλων των Δημοτικών Ενοτήτων είναι […]

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP