Πρόσκληση για την επιλογή αναδόχου παροχής γενικών υπηρεσιών “Συντήρηση Δικτύων Ύδρευσης ΔΕΥΑ Χαλκίδας”

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας ( Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), διακηρύσσει, ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Συντήρηση Δικτύων Ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας», συνολικού προϋπολογισμού 166.526,79 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 134.295,80 €, ΦΠΑ: € 32.230,99 €) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ήτοι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί του συνολικού προϋπολογισμού και θα διεξαχθεί βάσει του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08.08.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η  22/12/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30.

Πληροφορίες: Μαστρογιάννη Ελένη, τηλ.: +30 22210 62615 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Ενημερωθείτε σχετικά κατεβάζοντας όλα τα σχετικά έγγραφα πατώντας εδώ

Σχετικά Άρθρα

6 Δεκ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια  εξαρτημάτων για τη Μηχανή Ηλεκτροσυγκόλλησης τύπου MSA 2.0, σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Επισημαίνεται ότι προκειμένου να γίνει δεκτή η προσφορά των ενδιαφερομένων θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο λογαριασμού ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο παράδοσης των ως άνω εξαρτημάτων. Σε […]

7 Απρ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Χαλκίδας – Δευαχ σας ενημερώνει πως λόγω έκτακτης βλάβης σε αγωγό ύδρευσης στην οδό Βενιζέλου, θα υπάρχει διακοπή ύδρευσης τουλάχιστον 5 ωρών που θα επηρεάσει τις περιοχές Αγ. Βαρβάρας, Αγοράς, Σχολής Πεζικού, Βούρκου, Πυροσβεστικής. Θα υπάρχει νεότερη ενημέρωση για την πορεία της επισκευής. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP